• اشارهروی ان الحسن بن علی بن ابیطالب علیهما السلام التزم الرکن، فقال:الهی انعمت علی فلم تجدنی شاکرا و ابتلیتنی فلم تجدنی صابرا فلا انت سلبت النعمه بترک الشکر و لا […]
  • ضرورت اجابت دعوت مؤمن امام حسن علیه السلام مردی را دید و او را به غذا خوردن دعوت کرد، آن شخص عذر خواست وگفت: مرا عفو کنید. قال علیه السلام: […]
  • در کل برای مومنان و طرفداران راستین انعکاس خوبی نداشت. برایشان پایان خط بود. حتی برخی از آنان از خداوند تقاضای مرگ کردند. عدی بن حاتم آن یار مخلص و[صفحه […]