• پس از صلح معاویه در حضور او به منبر رفت و اعلام موضع کرد. و بعد از امام درخواست و اصرار کرد که او هم به منبر برود و سخنی […]
  • مقدمهتاریخ درباره امام مجتبی سخنانی نغز و شیرین دارد. او را فردی معرفی میکند که دارای همه خصائص و مزایای انسانی بود. فردی بود پیشرو در اخلاق و انسانیت پیشتاز […]
  • از برجستهترین موارد زندگی امام مجتبی (ع) به ویژه در عصر حکومت او مساله صلح اوست. وارد شدن در بحث دنیای صلح کاری مشکل و جمع بندی نظرات موافق و […]