• جوانی از بین جمع گفت: ـ سیّد حمیری! من نیز خاطره ای شنیدنی از امام حسن علیه السلام دارم. این خاطره به پدربزرگ و مادربزرگم مربوط می شود. آنها صحرانشین […]
  • قال علیه السلام: الشروع بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال من اکبر السؤدد. امام حسن علیه السلام فرمود: آغاز نمودن به بذل و بخشش پیش ازدرخواست و تقاضا، از بزرگترین شرافت […]
  • یکی از فضایل برجستهی اخلاقی جود و بخشش نسبت به دیگران است. شخصی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید: بخشندهکیست؟ قال علیه السلام: الذی لو کان له الدنیا بحذافیرها […]