• در این بخش از سه مبحث سخن خواهیم گفت:فصلی از آن در مورد بازتاب صلح در یاران است. و در آن به بررسی این مساله میپردازیم که صلح در امام […]
  • صلح امام حسن (ع) مصالح عمومی رعایت مصالح عمومی، خردمندانه ترین استراتژی ای است که از سوی رهبران دل سوز و آزادی خواه، به ویژه رهبران الهی اتخاذ می شود، […]
  • اشارهیا اهل العراق! انه سخی بنفسی عنکم ثلاث: قتلکم ابی و طعنکم ایای، و انتهابکم متاعی.خطبه آن حضرت بعد از انجام صلحای اهل عراق! من سه چیز را از شما […]