• «قال نعم: استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک. (منتهی الآمال، ج ۱، ص ۴۳۶) مردی از حضرت موعظه خواست، حضرت فرمودند: آماده سفر آخرت شو و زاد وتوشه […]
  • اشارهعصمت و اعجاز و علم از ویژگیهای امام است که دربارهی هر یک بحث خواهد شد.امام مجتبی علیهالسلام از همهی گناهان، اعم از صغیره و کبیره مصون و محفوظ بود […]
  • پس از شهادت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام معاویه دست به توطئهها و دسیسههای گوناگونی زد تا بتواند بر جهان اسلام مسلطشود. وقتی که به امام حسن مجتبی علیه السلام […]