• یاران امام مجتبی علیه السلام مشاهده کردند که آن حضرت به شاعری که انسان خوبی نبود هدیهای عطا کرد. یکی از یاران لب بهاعتراض گشود که چرا به شاعر فاسدی […]
  • معرفی منابع در باره صلح امام حسن علیه السلام ۱- صلح امام حسن، مرتضی آل یاسین، ترجمه آیه الله سید علی خامنه ای. ۲- زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام، […]
  • آداب انفاق امام علیه السلام در تفسیر بخشی از آیهی ۲۶۷ سورهی بقره میفرماید: قال علیه السلام: و لستم بآخذیه الا أن تغمضوا فیهحاضر نیستید، آنها را بپذیرید، مگر از […]