• دعای خیر امام حسن (ع) امام حسن(ع) چندین بار از مدینه پیاده به مکه برای انجام حج رفت در یکی از این سفرها که از مدینه به سوی مکه راهافتاد، […]
  • و بدینسان برای موازنهها و تعدیلها و سنگین کردن کفه ترازوی اسلام و نجات دادنش از سبکی و کموزنی اهانت آور جان خود، آبروی خود، و زندگی خود را در […]
  • پیشگویی امام حسن علیه السلام از کشته شدن عبیدالله بن عمر در جنگ صفین پس از کشته شدن ذوالجلاع حمیری (از فرماندهانشجاع سپاه معاویه) در جنگ صفین عبیدالله بن [صفحه […]