حوادث، وقایع، هجرت

ائمه و استقرار آزادی اجتماعی

اصولا رفتار امامان معصوم این گونه نبوده است که با افکار عمومی سربسته برخورد کنند و در پاسخ انتقادها به کلیگویی بسنده نمایند.
بلکه رفتار آنان بر این اساس استوار بوده است که آزادی اجتماعی را مستقر میساختند و به عنوان یک ارزش پایهای ارج مینهادند. در عرصههای گوناگون چالشگران را تا مرحله فتنه بر میتابیدند و خود را در برابر سوالها و انتقادها پاسخگو میدانستند همین برخورد امامان جامعه را پوینده و بالنده ساخته و موضع آنان را شفاف مینمود تا در عین بهرهوری معاصرین از اندیشه و رفتار آنان الگوی پایدار برای آیندگان قرار گیرند.
به همین دلیل امامان در برابر رفتار اجتماعی خویش پاسخگوی جامعه بودند و انگیزههای رفتار خویش بر مردم شفاف میساختند، که تحلیلهایی که از جانب امامان در پیرامون سوالات و انتقادهایی که از رفتار آنان میشده است پیام دو سویه در بردارد. نخست این که امام معصوم گرچه رفتارش حکیمانه میباشد، و با دیگران مقایسه نخواهد شد: لایقاس بنا احد. در عین حال این گونه نیست که در برابر انتقاد برنتابد و یا آشفته شود و از پاسخگویی طفره رود. بلکه تحلیل صحیح از رفتار خویش بازگو مینموداند.
دو دیگر این که افراد در خصوص رفتار امامان اگر تسلیم قلبی هم بوده است طرح سوال و احیانا انتقاد را بر خویش روا میدانستند و با کمال آرامش خاطر سوال و انتقاد مینمودند. این حقیقت در رفتار
[صفحه ۱۶۱]
سیاسی آنان کاملا شفاف بود و النصحیه لائمه المسلمین نتیجه مهم اجتماعی این روش این است، که در مورد انتقاد و خیرخواهی خط قرمز وجود ندارد. امام معصوم جامعه نیز مورد سوال است و به رفتار خویش پاسخ میدهد. البته این نکته بدین معنا نیست که رفتار امام معصوم در خور تامل و اندیشه باشد، که در این صورت معصوم بودن مخدوش خواهد بود، بلکه بدین معنا که فضای اجتماعی از دیدگاه امامان تا آن مقدار گشوده و باز است که آنان که رفتارشان بر وفق مصلحت حکمت است نیز به دیگران این حق را میدهند که از رفتار آنان سوال کنند و خود را پاسخگوی رفتار خویش میدانند.
و این گشایش یک فضای دیگری است در مدیریت دین که فضای مدیریت دینی فضای توسعه یافته و برخورد آراء و تحمل دگر اندیشان و خلاصه فضای پویایی است که بالندگی افکار را در پیدارد.
فضای بسته و دکم و یک سو نگر نیست، و این همان استقرار آزادی اجتماعی در جامعه میباشد.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *