دیدگاه های دیگران

اتهام ازدواجهای متعدد به امام حسن

الف) ابوالحسن مدائنی گوید: «کان الحسن کثیر التزویج… و قال احصی
[صفحه ۳۳۶]
زوجات الحسن فکن سبعین امراه [۵۴۲]؛ حسن بن علی زیاد ازدواج مینمود، وقتی همسرانش را شمردند به هفتاد تن رسید!»
ب) تزوج الحسن سبعین حره و ملک مائه و ستین امه فی سائر عمره… [۵۴۳]؛ حسن بن علی با هفتاد زن آزاد ازدواج کرد و ۱۶۰ کنیز را در بقیهی عمرش گرفت.»
پ) شبلنجی میگوید: «احصن الحسن بن علی تسعین امراه [۵۴۴]؛ امام حسن بن علی با نود زن ازدواج نمود!»
ت) کفعمی گوید: «همسران امام مجتبی علیهالسلام ۶۴ عدد بودند!» [۵۴۵].
ث) بلخی میگوید: «و کان ارخی ستره علی ماتین حره [۵۴۶]؛ حسن بن علی با دویست زن آزاده ازدواج نمود و آنها را به همسری خود درآورد.»
ج) ابوطالب مکی گفته است: «انه تزوج ماتین و خمسین امراه و قیل ثلاثمائه و کان علی یضجر من ذلک [۵۴۷]… و کان الحسن ربما عقد علی اربعه و ربما طلق اربعه.» [۵۴۸].
ابوطالب مکی گفته است: «حسن بن علی ۲۵۰ زن را به همسری خود درآورد و گفته شده، بلکه با سیصد زن ازدواج نمود و پدرش علی بن ابیطالب از این امر رنج میبرد [سپس اضافه میکند] عادت حسن بن علی چنین بود که گاهی چهار زن را با هم طلاق میداد و همزمان با چهار زن دیگر ازدواج مینمود.»
چ) «او با چهار صد زن ازدواج کرده است.» [۵۴۹].
[صفحه ۳۳۷]
ح) «تعداد همسران امام مجتبی علیهالسلام با توجه به فرزندان او از هشت تا ده نفر تجاوز نمیکند.» [۵۵۰].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *