القاب و کنیه ها

القاب امام مجتبی

تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره عین الرسول و… [۱۰].
برجستهترین لقب حضرت از بین اینها «سید» است که رسول الله صلی و الله و آله ایشان و برادرش سالار شهیدان را با عنوان «سیدا شباب اهل الجنه» لقب نهادند. این لقب زبان زد همگان است، که تمام مسلمانان دو ریحانهی رسول الله (ص) را با عنوان سروران جوانان بهشت میشناسند. که اینان مهمترین های بهشتند؛ اگر بهشتیان همگان جوان میباشند و پیری و فرسایشی در آن زندگی راه ندارد، که ندارد؛ جوانان علی و فاطمه سید و سالار همهی بهشتیان میباشند! بسی افتخار بزرگ بر خاندان عترت و طهارت که همان گونه که در این سرا به لحاظ شایستگی هایشان راهبران انسانهایند، در آن سرا نیز سرآمد همگان بوده و بر همگان نور افشانی دارند. بهشت و بهشتیان به حضور حسن و حسین افتخار دارند.
پاکترینها
ویژگیهای حسن و نسب و نسل به نسل در گردش است. هم از لحاظ روحی و نیز فیزیکی، ویژگیهای نسل به فرزندان در حال انتقال میباشد. هر مقدار نسب فرد به ارزشهای انسانی نزدیک باشد و از ارزشهای پایهای مانند باورهای اعتقادی و فرهنگ، بیشتر پای بند
[صفحه ۲۴]
باشد، نسل وی نیز پربارتر خواهد بود. زیرا ارزشها و صفات نیک و رفتار پسندیده انسانی، پایه در اعماق نسل بنا نهاده است. به همین جهت هر مقدار نسب شفافتر و به باورهای الهی و واقعیتهای هستی نزدیکتر باشد فرزندان آن زمینههای بهتر و بیشتری را برای شکوفایی دادههای الهی خواهند داشت.
امام مجتبی از تبار پاکان و از سلالهی انبیاء است. نسب وی از پدر و مادر به تبار انبیاء پیوند دارد. پدر و مادر از هر جهت بیبدیل و بیهمتا هستند. تداوم نسل هم پیوند با نسل انبیاء دارد که پاکترن نسب را به خود اختصاص دادهاند. نسب انبیاء آن گونه شفاف است که مورد پذیرش همگان قرار دارد. چه آنان که اندیشههای آن سویی و گفتار و رفتار آنان را پذیرفتهاند و چه آنان که در مقابل صف انبیاء و پیروانش صف دیگر آراستهاند، در نسب و شرافت آنان خدشه ننمودهاند.
پیوند نسب ائمه به انبیاء از افتخارهای بزرگ آنان میباشد که همواره در فرصتهای مناسب در مقابل نسب تیره و تاریک مخالفان خود مانند نسل ابوسفیان افتخار مینمودند.
این نسب همان تباری است که در هنگامی که با آنان به گفتگو میپردازیم و در کنار مشهد و مزار آنان قرار میگیریم یا در هر جای مناسب که بخواهیم با آنان سخن بگوییم به آنان خطاب میکنیم که شما پاکترینها هستید «سلاله النبیین» [۱۱] کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره. [۱۲].
معاویه در حضور اشراف گفت بهترین نسب از لحاظ خویشاوندی
[صفحه ۲۵]
از آن کیست، مالک بن عجلان در پاسخ وی به حسن مجتبی اشاره کرد و گفت: این شخص پدرش علی بن ابیطالب، مادرش فاطمه دختر رسول الله صلی و الله و آله عمویش جعفر طیار، عمهاش هانی دختر ابوطالب، دائیش قاسم پسر رسول الله (ص)، خالهاش زینب دختر آن حضرت، جدش رسول الله (ص) جدهاش خدیجه… بنی هاشم از همه پاکتر و بخشندهترند. چنین نیست معاویه! معاویه گفت چرا این چنین است! [۱۳].
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *