اخلاق و فضائل

امام حسن برترین بهشتیان

عنوان «برترین بهشتیان» به یقنین بر زبان رسول الله (ص) در مورد حسن و حسین جاری شده است. حدیث: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این حدیث در آثار دینی شیعه و سنی مملو است.
میتوان گفت از احادیث متواتر رسول الله (ص) میباشد. این بیان رسول الله (ص) ویژگی را درباره حسن و حسین طرح میکند که دیگران همراه ایشان نیستند. در آثار دینی این نکته شفاف است که تمام بهشتیان (به جز اطفال) [۱۰۱] در سن جوانی خواهند بود. سن جوانی بهترین عنفوان لذت جویی و کامیابی است و بهشت عرصه کامیابی بهشتیان است به گونهای که از هر چیزی که خواهشهای نفسانی لذت ببرد برای بهشتیان فراهم است: فیه ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین [۱۰۲] «در بهشت آن چه انسان بخواهد و چشم ازآن لذت ببرد فراهم است.» در کنار بهرههای معنوی و خوشنودی خدا که برترین پاداش بهشتیان است: و رضوان من الله اکبر. [۱۰۳] لذتهای نفسانی نیز وجود دارد.
و چون سن جوان بهترین هنگام بهرهگیری از لذتهاست، فرد
[صفحه ۸۲]
بهشتی این خواهش را دارد که در سن جوانی باشد. بر این نکته ظریف هم آیه اشاره دارد که تمام خواهشهای بهشتی مورد عنایت خدای سبحان است. و هم چنین روایات بر آن رهنمون میباشند، چنانچه از رسول الله (ص) رسیده است که: اهل الجنه جرد مرد. «اهل بهشت مجرد و جوان هستند.» یدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا بیضا جعاد مکحلون ابناء ثلاث و ثلاثین. [۱۰۴] «اهل بهشت مجرد و جوان سفید اندام و موها به هم پیچیده و آرایش شده میباشند. و نیز از حضرتش روایت است که لباسهای بهشتیها کهنه نمیشود و جوانی آنها به پیری نمیگراید: لا یبلی ثیابه و لا یفنی شبابه. [۱۰۵].
با توجه به این نکته برتری و فضیلت حسن و حسین به خوبی آشکار میشود که معنای حدیث: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه این است که این دو ریحانه الرسول، برترین جوانان بهشتیان هستند و بر همه بهشتیان فضیلت دارند. سرور جوانان بهشتیها بودن یعنی سرور همه بهشتیان بودن. زیرا بهشتیان همگی جوان میباشند و این دو سرور و مهتر و آقای همه بهشتیان خواهند بود.
البته این برتری در آن سرا برآیند برتری در این جهان میباشد. چون اینان در این دنیا در فضایل و ارزشهای انسانی بر همگان برتری دارند، در آنجا نیز بر همگان افضلند. برتری آنجا ریشه در زمینههایی است که در این دنیا فراهم آوردهاند. ائمه همان گونه که در این سرا امام و حجت بر زمینیان میباشند در آن سرا نیز حجت و برترین بهشتیانند. و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخره. [۱۰۶]، گرچه فضیلیت
[صفحه ۸۳]
برترین بهشتیان بودن از ویژگیهای امام مجتبی و برادرش سالار شهیدان است که دیگران در آن سهیم نمیباشند.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *