حوادث، وقایع، هجرت

تزویرمعاویه در فرماندهان سپاه امام مجتبی

فرایند دیگر تزویر معاویه این است که میان نیروها به ویژه فرماندهان سپاه امام مجتبی (ع) نفوذ کند. به همین منظور پیکها با ترفندهای شیطانی و کیسههای زر به حضور فرماندهان سپاه میرسند. وعده وعیدها مطرح میشود، تنها به عبیدالله بن عباس که فرمانده کل سپاه است پیشنهاد میشود که یک ملیون درهم که پانصد هزار آن را نقد و بقیه هنگام ملحق شدن به سپاه معاویه پرداخت خواهد شد. فرماندهی سپاه معاویه و نیز کابین دختر معاویه و نیز ذلت خار شدن در صورت ملحق نشدن از موارد این ترفندهاست. [۲۰۷].
کیسههای زر و حب جاه موقعیت دنیایی چشم و گوش عبیدالله را مسدود میکند به گونهای که هم ندای وجدان و پیمان الهی را از یاد میبرد! و هم پیمان وفاداری خود با حسن مجتبی (ع) را فراموش
[صفحه ۱۴۴]
میکند! و هم ننگ تسلیم را به جان میخرد! و نیز یادش میرود که همین معاویه دو فرزند وی را در مقابل چشم مادرشان ذبح کرده است! وی همه چیز را زیر پا مینهاده به امید مقام و زر به معاویه ملحق میشود! [۲۰۸].
تزویر معاویه تنها عبیدالله را از پای در نمیآورد، بلکه هشت هزار نفر از دوازده هزار نفر سپاه وی نیز به همراه او به سپاه معاویه میپیوندد! الله اکبر که از دنیاطلبی و کارسازی تزویر چگونه نقش ایفا مینماید؟! در فرصت بسیار اندک هزاران نفر در صف نیروهای باطل میایستند!
اینگونه است که باید عبرت گرفت که هیچگاه فردی در هیچ موقعیتی نباید به رویکرد مردم اعتماد کند. مردم این گونه اقبالشان به ادبار تبدیل میشود! در مدت یک شب این مقدار دگرگونی؟! مشخص است سپاه امام را دچار آشفتگی و بلکه فروپاشی مینماید.
که البته این گردش نابهنگام ریشههایی دارد که جداگانه میتواند مورد تحلیل قرار گیرد. لیکن فعلا سخن از بیان یک واقعیت است که چنین تغییر و گردش بزرگ پدیدار شده است. این واقعیتهای اجتماعی که موضعگیریهای متناسب با آنها را در پی خواهد داشت.
بعد از پیوستن عبیدالله به معاویه، قیس بن سعد فرماندهی سپاه امام را به عهده میگیرد، که سپاه وی ۲۰ هزار نفر بوده است. [۲۰۹].
معاویه تلاش میکند قیس را نیز فریب دهد، لیکن قیس همانند مالک اشتر از فرزانگانی بود، که هیچ گاه فریب همانند معاویه را نمیخورد. و خود معاویه در حق وی اعتراف نمود که علی را دو دست یاری
[صفحه ۱۴۵]
مینمود یکی اشتر و دیگری قیس و هنگامی که اشتر را توسط عسل مسموم و در «قلزوم» به شهادت رساند، گفت یک دست علی را جدا کردیم، عسل یکی از لشگران خداست! [۲۱۰].
قیس، عبیدالله را به خاطر این که تمام تعهدات الهی و انسانی را زیر پا نهاده بود و نیز سابقه نکبت بار پیش وی که به بیت المال دستیازیده بود سخت نگوهش نمود. که وی حتی ندای مظلومیت دو فرزند را که در برابر چشمان مادرش معاویه گردن زده بود فراموش کرد! قیس پیوستن عبیدالله را به معاویه به محضر امام گزارش میکند و به سازماندهی سپاه میپردازد.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *