حوادث، وقایع، هجرت

تشکلهای پنهان زمان امام حسن

رویکرد عموم مردم عراق و حجاز به سمت اهل بیت (ع) یک
[صفحه ۱۳۰]
تشکل بزرگ همسو را شکل داده است. در عین حال در درون جامعه حرکتهای چالشی پنهان و آشکار وجود دارد. این تشکلها در آغوش و درون همان تشکل پایه گرفته و به صورتهای گوناگون پدیدار میشوند. این تشکلها برای پیشبرد اهداف خود افزون بر بهرهگیری از توانمندیها خویش، درصورت امکان با بهرهگیری از قدرتهای خارجی در درون جامعه تنش ایجاد نموده و گرایش متشکل و فراگیر را متوقف و یا حتی در جهت اهداف خویش گردش میدهند.
به همین جهت معاویه گرچه از رویکرد عمومی مردم به حسن مجتبی (ع) سخت هراسناک شده است، لیکن نسبت به این جریان مهم هیچگاه بیتفاوت و نظارهگر نخواهد ماند. بلکه هوشمندانه مراقب تحولات عراق و حجاز و با سیاستهایی که دارد همواره در صدد ایجاد اهرمهایی است که افکار عمومی عراق را از یک سو نگری به جانب امام مجتبی بازداشته و با سیاست پنهان و ایجاد اختلاف صلابت تشکل همسو را پراکنده سازد. وی در صدد است آرام آرام با نفوذ در متن جامعه و با قریب افراد سرشناس عراق و سران احزاب و تشکلهای چالشی، با آسیبرسانی به تشکل همسو معادلات اجتماعی را به سود خویش گردش دهد.
معاویه برای دست یازیدن به این هدف مهم همواره با اعزام جاسوسان به درون عراق تلاش دارد که از بافت اجتماعی و نیز توانمندیهای جبههی مقابل آگاه شود و جاسوسان وی توانمند و پرتلاش عمل مینمودند گرچه برخی از آنان گرفتار نیروهای امنیتی امام مجتبی (ع) شدند و دستور قتل آنها صادر شد. چنان که هنگامی که
[صفحه ۱۳۱]
یکی از آنان از «حمیر» دیگری از «بلقین» دستگیر شدند، حضرت دستور داد آنان را گردن بزنند. [۱۹۰] که این اقدام تلاش مستمر و نیز خطر آنان را آشکار میسازد، که استحقاق کشته شدن را داشتهاند.از جانب دیگر بسیاری از گروههای چالشگر در عراق و حجاز مرعوب تشکل همسو قرار گرفته بودند و چون عدالت طلبی اهل بیت را بر نمیتابیدند. همسو با سیاستهای معاویه بودند و یا حداقل در ظاهر بیتفاوت جلوهگر بودند، که سیاستهای معاویه به خوبی از آنان بهرهکشی مینمود. این گروهها عمده از زمان حکومتداری امام علی (ع) تداوم یافته بودند، برخی آشکار و بیشتر به صورت تشکلهای پنهان شکل گرفته بودند و اینک بهترین زمینه را برای نفوذ معاویه در عراق فراهم میسازند. این جریانها را که نقطهی امید معاویه به شمار میروند، در چند محور میتوان بررسی نمود.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *