حوادث، وقایع، هجرت

جریانهای اجتماعی چالشگر زمان امام مجتبی

اینها برخی جریانهای اجتماعی و زمینههای فتنه میباشند که میتوان از قرائن تاریخی به کف آورد. به یقین موارد فراوان دیگر وجود داشته است که به نسلهای بعدی منتقل نشده است. این زمینهها فرصت بهرهوری را برای سیاستهای معاویه فراهم میآورد، تا چگونه ازآن به سود خویش سود ببرد؟!
ادعا این نیست که جریانهای اجتماعی چالشگر در همین مقدار خلاصه میشوند، بلکه این مقدار در این نوشتار فرصت پژوهش آنها پدید آمده است و شاید موارد دیگری نیز بتوان به اینها افزود. آنچه اهتمام فراوان دارد این که جریانهای یاد شده چه نقشی را در گردش معادلات اجتماعی و سیاسی به عهده گرفتند؟
باتوجه به وحدت تشکل همسو و با توجه به رویکرد عظیم مردم
[صفحه ۱۴۱]
به جانب اهل بیت و به ویژه در زمان امام علی وامام مجتبی (ع) این جریانها مهمترین نقشی را که ایفا نمودند، این بود که انسجام تشکل همسو را پراکندند و سیاستهای معاویه با بهرهگیری ازاین جریانها از درون جامعه و امت اسلامی آسیبهای جدی به بر پیکر امت اسلامی وارد ساخت و تشکل همسوی اهل بیت (ع) را آسیب رساندند. آنگونه که در سختترین و بحرانیترین شرایط با بهرهگیری ازاین جریانها خود را از هلاکت و نابودی حتمی نجات آفرید! همانگونه که در صفین داوری و داور را بر تشکل همسو تحمیل نمود و خود را از سقوط حتمی نجات داد. در ساباط مداین نیز تلخترین زهر را به کام تشکل همسو چکانید و زهر تلخ را (صلح) به آنان نوشاند، و خویشتن را از توانمندی تشکل همسو رهایی داد.
اگر چالشگریهای این جریانها نبود تزویرهای معاویه هیچگاه به بار نمینشست این جریانهای مهم مخالف بودند، که عرصه را برای شکل گرفتن ترفندهای معاویه فراهم ساختند. آن هم در سطح وسیعی که صلابت و اقتدار تشکل همسوی اهل بیت را با شکست روبرور نمودند! و زمینه را برای تحکیم حکومت بنیامیه فراهم ساختند.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *