حوادث، وقایع، هجرت

جنگ و شکست نظامی در حکومت امام حسن

در این بخش میخواهیم ماوقع بین حسن و معاویه را که منجر به سقوط نظامی حسن (ع) شد و مورد بحث و بررسی قرار دهیم فصلی از آن را به تکوین هسته جنگ اختصاص دادهایم. در آن پس از ذکر مقدمهای از بیعت مردم و مخالفت معاویه از اتمام حجت امام با معاویه، از دعوت امام به جنگ و سکوت مردم از قیام و حرکت عدی بن حاتم و از بسیج طرفین بحث خواهیم کرد.
فصل دوم تحت عنوان جنگ و خیانت است و در آن نشان خواهیم داد که سران لشکر امام حسن چگونه با رشوههای معاویه خود را باختند و به اردوگاه معاویه رفتند و شایعه پراکنیها و توطئههای معاویه و جرات دهیها بر امام توانست وضع ارتش امام را فلج کند.
در فصل سوم از بیرمقی مردم و جو روحی آنان سخن خواهیم گفت و علل ضعف روحیهها را برمیشماریم که عبارتند از خستگیها، کشته دادنها، بیهدفیها، نومیدی در کسب غنائم، ترس از قدرت معاویه، خیانت سران، و بالاخره افول فکری.
و بالاخره در فصل چهارم از شکست نظامی حسن سخن میگوئیم و از ارتباط محرمانه سران لشکر امام با او و آزمایش و امتحان آنان و نتیجه آزمایش که منجر به غارت اموال امام، اهانت او، قصد قتل و ترور او شد و بالاخره توطئهها و نشر شایعات کار خود را کردند و لشکر امام را به سقوط کشاندند.
[صفحه ۱۷۵]
تکوین هسته جنگ
انتخاب حسن (ع) به خلافت انتخابی شایسته و احسن بود. جز او که از خاندان پیامبر (ص) است چه کسی میتوانست روح مشتاقان به معرفت را تغذیه کند و یا جلوههائی از حکومت پیامبر را برای مردمی که محضر او را درک نکرده بودند به نمایش گذارد؟
بدین سان در اصلحیت او برای اداره مقام خلافت جای شک و شبههای نبود، او چون خورشیدی در وسط آسمان دنیای اسلام بود و با نور و پرتو افشانی خود میتوانست دنیای اسلام را صفا و روشنائی بخشد. و قرآن را بر اساس تاویل و تنزیل برای مردم بیان کند و احکام و تعالیم آن را به مرحله اجرا گذارد.
اما این شک هم وجود ندارد که عدهای از شب پره منشان وصل آفتاب را نمیخواهند و نور و روشنائی آن را مایه سختی معیشت و در مواردی هم پرده براندازی از اسرار پنهان خود میدانند و بدین خاطر سعی در خاموش داری این نور عظیم دارند و آنچه که در عصر خلافت امام مجتبی (ع) پدید آمد از این نمونه و قماش است.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *