احادیث و سخنان

حدیث امام حسن انتخاب دوست

قال علیهالسلام لبعض ولده:
«یا بنی لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره فاذا استبنطت الخبره و رضیت العثره فآخه علی اقاله العثره و المواساه فی العسره.» [۶۵۷].
امام مجتبی علیهالسلام به یکی از فرزندانش فرمود:
پسرم با هیچ کس پیمان دوستی مبند، مگر این که بدانی از کجا میآید و به کجا میرود، [یعنی خصوصیات اخلاقیاش را به دست آوری] چون دقیق بررسی کردی و او را انسانی شایسته یافتی بر پایهی گذشت و اغماض و برادری در سختیها و لغزشها با او رفتار کن و دوستیاش را استمرار بخش.
در جای دیگر دوست صالح و شایسته خویش را چنین توصیف نمود:
«کان من اعظم الناس فی عینی و کان راس ما عظم به فی عینی صغر الدنیا فی عینه کان خارجا من سلطان الجهاله فلا یمد یدا الا علی ثقه لمنفعه، کان لا یشتکی و لا یتسخط و لا یتبرم، کان اکثر دهره صامتا، فاذا قال بذالقائلین، کان ضعیفا مستضعفا فاذا جاء الجد فهو اللیث عادیا کان اذا جامع العلماء علی ان یستمع احرص منه علی ان یقول، کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، کان لا یقول ما لا یفعل، و یفعل ما لا یقول، کان اذا عرض له امران. لا یدری ایهما اقرب الی ربه نظر اقربهما من هواه فخالفه کان لا یلوم
[صفحه ۳۹۹]
احدا علی ما قد یقع العذر فی مثله.» [۶۵۸].
او در چشم من از همهی مردم بزرگتر بود. بالاترین صفتی که او را چنین بزرگ کرده بود این بود که دنیا در نزدش کوچک و از استبداد و سلطهی جهالت به دور بود. او هرگز دست به سوی فرد مطمئنی دراز نمیکرد. مگر این که نفعی در آن نهفته بود. او شکوه و ناله نمیکرد و خشمگین نمیشد و از پای در نمیآمد. بیشتر اوقات خاموش بود و چون سخن میگفت سرآمد گویندگان بود، در رفتار عادیاش از غایت تواضع و فروتنی جلوهای ناتوان داشت و چون نوبت به کار میرسید، همانند شیر پر قدرت کار را سریع انجام میداد. در محفل علما و دانشمندان به شنیدن علاقهمندتر بود تا گفتن. اگر کسی در سخن گفتن بر او غالب میشد در سکوت بر وی چیره نمیگشت. کاری را که انجام نمیداد نمیگفت و کارهایی را که نگفته بود انجام میداد. چون دو کار پیش میآمد که نمیدانست کدام یک نزدیکتر به رضای خداست، آن را که به هوای نفس نزدیکتر بود رها مینمود؛ بر کارهایی که سزاوار نبود و از وی سر میزد احدی را ملامت و سرزنش نمیکرد.
[صفحه ۴۰۰]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *