اخلاق و فضائل

رفتار امام حسن

امام همام حسن مجتبی (ع) از زمرهی همین عترت است که اندیشه و رفتار و موضع گیریهایش اسوه بر دیگران میباشد. اندیشههای تابناک و رفتار وی همانند علی (ع) و همانند فاطمه (ع) و همانند سایر امامان الگو است. نکته حایز اهتمام در سیره و روش امام مجتبی (ع) موضعگیری مهم اجتماعی است، که در برابر طاغوت زمان خویش پدیدار شدهاست. امام مجتبی با طاغی و ستمگری چون «معاویه» به سازش میپردازد؛ در حالی که پدرش در برابر همین طاغی میستیزد و برادرش حسین (ع) در برابر فرزند همین طاغی «یزید» میستیزد.
نکته حایز اهتمام این است که آیا این تفاوت رفتار بازگشت به تفاوت در ویژگیها و روحیات امامان دارد؟! یا این تفاوت به تفاوت روی دادها و تفاوت جریانهای مهم اجتماعی برمیگردد؟ که هر کدام از جریانها موضعگیریهای متناسب با خویش را خواهان است. کدام یک از این دو سخن صحیح است؟
در این نوشتار برآنیم تا موضوع دوم را شفاف و به اثبات رسانیم، که این تفاوتها به جریانهای مهم اجتماعی زمان امامان بازگشت دارد، نه به ویژگیهای روحی آنان. این گونه نیست که امامان یکی اهل مبارزه و ستیز و دیگری اهل سازش باشند. این گونه شناخت از اندیشه و رفتار امامان شناخت خرافهای است. شناخت صحیح این است که آنان در تمام فضایل محوری یکسان میباشند، چه تفاوتهایی نیز در فضیلتها داشته باشند. لیکن این گونه تفاوت در بین آنان شکل نمیگیرد که یکی در برابر جریانهای اجتماعی چالگشر حق، ستیز نماید و دیگری بیتفاوت باشد. این
[صفحه ۱۷]
گونه شناختها بیاساس است که دامن عترت ازآن پاک و منزه است. تفاوت موضعگیریهای اجتماعی آنان به تفاوت زمان آنان بازگشت دارد. وبه همین جهت برای دست رسی به موضعگیریهای امامان آشنایی با اوضاع زمان آنان به ویژه جریانهای مهم اجتماعی بایسته مینماید، که بدون آشنایی از این مهم تحلیل صحیح از اندیشه و رفتار امامان ممکن نخواهد بود.
دراین نوشتار این نکته به یاری خدای سبحان شفاف خواهد شد، که جریانهای اجتماعی زمان امام حسن (ع) تا چه مقدار متفاوت بودهاند و هر کدام موضعگیری متناسب با خود را خواهان بوده است، به گونهای که اگر امام علی (ع) یا امام حسین (ع) در زمان امام مجتبی (ع) زندگی مینمودند، همان موضعگیری امام مجتبی را پیش میگرفتند. همانگونه اگر امام حسن در زمان امام علی و امام حسین مسوولیت رهبری را بر عهده داشت، همان موضعگیریهای آن دو امام را پیش میگرفت.
نوشتار در سه بخش تنظیم شدهاست، بخش نخست سیری کوتاه به زندگی حضرت است. بخش دوم بیان برخی فضائل حضرت رابه عهده دارد. بخش سوم که بخش عمدهی نوشتار و هدف اصلی آن است تحلیل جریانهای اجتماعی و موضعگیریهای اما همام میباشد. ولله الحمد
[صفحه ۱۸]
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *