از دیدگاه اهل بیت

روایت پیامبر اهل بیت کشتی نجات

جامعه همانند اقیانوس پرخروشی است که زندگی انسان در تلاطم آن شکل میگیرد. فتنهها همانند طوفانهای فراگیرند، که سطح اقیانوس را پوشش میدهند. خیزش موجهای پرفراز در اثر طوفانها امر بایسته این زندگی است. طوفانها آن گونه امواج را خیزش میدهند، که قامت امواج فراتر از قامت انسانها بوده و هماره زندگی وی را تهدید مینمایند. و البته که این خیزشها نتیجه خروش زندگی میباشد. انسان در میان چنین دریای پهناور و مواج نیازمند دست آویز نجات است، که بتواند خویش را از خطر امواج رهانیده و به ساحل رساند. و چون اقیانوس بسیار گسترده و فراگیر است دست آویزهای کم توان، مانند آشنایی با فن شنا در نجات انسان توانمند نیست. و به همین جهت در نجات از خطر این طوفانها و گردابها امید به اندیشههای کوتاه پناهگاه مطمئن به نظر نمی رسد. همان گونه که با شنای دستی نمیتوان خویشتن را از میان اقیانوس به ساحل رساند.
برای رهایی از طوفان این اقیانوس انسان به پناهگاهی مانند کشتی
[صفحه ۷۴]
نیازمند است، تا با قرار گرفتن در درون آن خود را از خطر طوفانها برهاند. البته کشتی نیز در صورتی وسیله نجات خواهد بود که خود مطمئن بوده و گرفتار گردآبهای طوفان نگردد.
از زبان رسول الله (ص) سخن شفافی پدیدار است که مقام اهل بیت خویش را همانند کشتی مطمئن که سرنشینان خویش را به ساحل میرساند نموده است. و حضرت در مورد اهل بیت فرمودند: مثل اهل بتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق. [۹۰] «مثل اهل بیت من همانند کشتی نوح است، هر کس درون آن قرار گرفت نجات یافته به ساحل رسید. و هر کس به آن بیاعتنایی نمود غرق شد.» برای توضیح فرمایش رسول الله (ص) نخست باید دانست ممثل یعنی حادثه کشتی نوح چه ویژگیها دارد.
در جریان کشتی نوح دو ویژگی وجود دارد، نخست این که طوفان که پدیدار شده بسیار عظیم و گسترده و فراگیر بود و به گونهای که از لحاظ گستردگی تمام سطح خاکی کرهی زمین را فرا گرفت و ارتفاع هم از بلندی کوهها فراتر رفت.
دو دیگر اینکه برای نجات از خطر این طوفان تنها یک راه وجود داشت و آن کشتی مطمئن بود که نوح علیه السلام فراهم
آورده بود. غیر ازاین کشتی راه دیگری برای نجات نبود. و به همین جهت هر کس به آن بیتوجه نمود و در درون کشتی قرار نگرفت دچار امواج خروشان طوفان گشت و غرق شد.
این دو ویژگی در مثال هم شکل گرفته است. که طوفانها، ضلالتها و انحرافها آن چنان فراگیر هستند که همه جامعه را تهدید
[صفحه ۷۵]
مینمایند. امواج آن گونه سهمگینند که همه افراد را تهدید مینمایند. و اگر دستآویز نجات در میان نباشد. همگان در این گردابها به هلاکت و تباهی خواهند رسید.
ونیز از فرمودهی حضرت این حقیقت پدیدار است، که برای رهیدن از خطر این طوفانها تنها یک وسیله وجود دارد و آن گرد آمدن و پناه بردن به اهل بیت رسول الله (ص) میباشد. خطر فتنهها و انحرافها آن گونه توفنده است که همگان را در مینوردد. تنها افرادی که از اندیشههای بالنده و راه یافتگان الهی بهرهورند، نجات مییابند. راهی غیر از راه اهل بیت بیراهه است. خودکامگی، خویش اندیشی براساس خود محوری بیثمر است. راهی که مقصد میرساند راه عترت و اهل بیت علیهم السلام است.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *