احادیث و سخنان

سخن پیامبر در امامت امامان

گفتار و رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیانگر آن است که امامت و وصایت بعد از علی بن ابیطالب علیهالسلام در حسن و حسین علیهماالسلام تعین دارد. و آنان همانند دیگر ائمهی اهلبیت علیهمالسلام دارای قدرت کافی جهت زعامت مسلمانان بودهاند و آرامش امت اسلامی در سایهی رهبرانی چون آنان است که معصومند و موید از ناحیهی پروردگار؛ انسانهایی که در انجام وظایف خود، کوچکترین قصور و تقصیری نداشتهاند.
امامان شیعه در فراز و نشیبهای گوناگون، جلوههای مختلف و متفاوتی داشتهاند و حافظ اسلام و شریعت الهی بودهاند؛ آنان حدود و ثغور دین را ترسیم میکردند و به خط راستین اسلام محمدی استمرار میبخشیدند.
زندگانی امامان عالیقدر شیعه، همچون حضرت مجتبی علیهالسلام و حضرت سیدالشهدا در ظاهر شکلها و شیوههای مختلفی داشت، به طوری که در نگاه اول برای بسیاری از افراد ناآشنا ابهامآور و سوال برانگیز است، لکن بررسی و تحلیل درست از زندگانی این پاکان راستین، این نتیجه را میدهد که آنان به دنبال حقیقت واحدی بودهاند که آن هدایت و راهبری امت اسلامی و ایجاد مدینهی فاضله، به وسعت تمامی کرهی زمین بوده است تا مردم، همگی عبادت و بندگی حق کنند و از ظلم و ستم و چپاول به دور باشند و آرامش و اطمینان قلبی جهت
[صفحه ۴۳]
شکوفایی استعدادها فراهم شود.
از این رو برای تحقق بخشیدن به اهداف فوق، هر گاه میدیدند آمدن به میدان نبرد و درگیری مستقیم با دشمنان اسلام منجر به نابودی نیروهای مومن و فعال و کارآمد میشود و دشمن از جهت سیاسی و نظامی غالب و پیروز میگردد، همهی شماتتها و زخم زبانها را تحمل میکردند و شرایط دشوارتر از میدانهای جنگ را میپذیرفتند و ناخدایی و سکانداری کشتی اسلام را به عهده میگرفتند و به گونهای دقیق هدایتش میکردند و توصیههای لازم را جهت حفاظت و سازماندهی نیروهای موجود مینمودند و هر گاه میدیدند امت اسلامی نیاز به سازماندهی علنی دارد و زمینهی آن نیز فراهم گشته و همگی آمادگی کامل دارند و یا اعلان جنگ به عنوان یک ضرورت مطرح است، فرماندهی مردم را در میادین مختلف جهاد و جنگ به عهده میگفتند و رضوان و خشنودی خدا و رسولش را به دست میآوردند.
حسین بن علی بن ابیطالب علیهالسلام به هنگام خروج از مکهی مکرمه به برادر خود محمد بن حنفیه فرمود:
«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابیطالب علیهالسلام [۳۹]؛ همانا حرکت من به سوی عراق جهت ایجاد صلاح و سعادت در امت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله است. میخواهم آنان را به معروف فرمان دهم و از منکرات بازشان دارم و بر سیره و روش جدم و پدرم علی بن ابیطالب علیهالسلام حرکت نمایم.»
اهداف و آرمانهای مقدس ائمه اهل بیت را میتوان در سه محور جمعبندی و خلاصه نمود:
۱٫ رهبری صحیح امت اسلامی در سایهی حاکمیت قرآن و احیای
[صفحه ۴۴]
سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله؛
۲٫ حفاظت نیروهای مومن و کارآمد و پرورش استعدادهای درخشان مادی و معنوی در امت اسلامی و ایجاد آرامش روحی؛
۳٫ ایجاد صلاح و سعادت برای مردم در سایهی امر به معروف و نهی از منکر و رساندن آنان به استقلال و آزادی و حریت.
گفتنی است که دو هدف اخیر، پس از تحقق هدف اول به وجود خواهد آمد.
اینک با توجه به آنچه گذشت، زندگی امام حسن مجتبی، سبط اکبر پیامبر صلی الله علیه و آله را در فصلهای آینده مورد بررسی قرار میدهیم و وضعیت تربیتی و سیاسی آن امام همام و همچنین موضعگیریهای زیبا و به حقش را در برابر بیعدالتیها و انحرافها شرح میدهیم تا پرتو انوار تابناک حسنی، خورشید هدایت در همهی ابعاد زندگی گردد.
[صفحه ۴۷]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *