ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

شرایط ولادت امام حسن

در کیفیت و شرایط ولادت او نیز سخنهاست و ما در این مورد به اسناد ضد و نقیض، خلاف طبیعت و گاهی شبه معجزه برمیخوریم!! بدون این که وارد جزئیات بحث شویم به این نکته اشاره میکنیم که برخی برای ساختن رتبه و مقامی برای امامان معصوم (ع) به ابداع سخنانی شگفت انگیز پرداختهاند. مثلا گفتهاند که علی (ع) در طول مدت عمر ۶۳ سالهاش فقط ۱۷ من نان خورده است، آنهم از آرد جو، نه گندم!! و یا فلان امام فلان گونه به دنیا آمده است نه بر اساس روال طبیعی!! و..
ما منکر وقوع خرق عادات درباره حضرات معصومان (ع) نیستیم، بلکه سخن از این داریم که آیا چنان خرقی پدید آمده است یا نه؟ و تازه بر فرض اثبات، چه شان و مقامی برای آنان اثبات میشود؟ مگر درباره پیامبر (ص) نخواندهایم که در قرآن آمده است: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی [۱۷] و مگر نخواندهایم که از اعتراض مشرکان و کافران این بود که او: چگونه پیامبری است که میخورد و میآشامد و راه میرود: ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق [۱۸].
در کل قابله او را سلمی بنت عمیس دانستهاند (نه اسماء بنت عمیس که همسر
[صفحه ۳۵]
جعفر طیار بود، و بعدا به ازدواج ابوبکر در آمده بود). در پارهای از اخبار آمده است، در آغاز تولد طاهر و مطهر و حتی ناف بریده بود و هم اسناد ما سخن از تسبیح و تهلیل او در حین ولادت دارند. و کانت ولادته مثل ولاده جده و ابیه (ص) و کان طاهرا مطهرا، یسبح و یهلل فی ولادته و یقرء القرآن [۱۹].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *