از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

شعر ویژه شهادت امام حسن (ع) – ای سکوتت ملجـأ فریادهـا غربتت کی می رود از یادها

ای سکوتت ملجـأ فریادهـا غربتت کی می رود از یادها
بارش باران ز الطـاف شمـا تحت امرت ابرهـا و بادهـا

فرش راهت بالهای جبرییـل خاک پایت تربت سجـادهـا
لا فتی الا حسن آید به گوش در مصـاف ناقـه ی بیدادهـا

مرتضی پا تا سری جانم حسن
تـو غریب مـادری جانم حسن

بعـد مـادر کوه غم ها مـال تو مصحف زهـرا قلم ها مـال تو
من گدا را محضـرت مـی آورم بعد از آن دیگر کرم ها مـال تو

در خیالم صد حرم داری حسن کاش می شد این حرم ها مال تو
هیأتی بـا نـام تـو کـردم بنـا ایـن کتیبه ایـن علم ها مال تو

این گدا را می خری جانم حسن
تو غـریب مـادری جانـم حسن

تشت را بنگـر جگـرها را ببیـن از غـم کوچـه اثـرها را ببین
زینبم بایـد دگـر عـادت کنـی این جگرهـا هیچ،سرها را ببیـن

مـادر و بـابـا ، پیمبـر آمدنـد دستهـای بـر کمـرهـا را ببیـن
از غم تو جان به لبهامـان رسید جـان زهـرا محتضـرها را ببین

تو شفیع محشری جانم حسن
تـو غریب مـادری جانم حسن

در مدینـه بانگ تکبیـر آمـده بـر سـر تابوتتـان تیـر آمـده
تیر و تابوت و کفن ، جسم شمـا باز هم داغـی نفس گیـر آمـده

جسم پر نور شمـا کنـج بقیـع سوره ی غربت به تفسیر آمده
مـن دخیلم را کجا می بندمش دربهـایی که به زنجیـر آمـده

از همـه بالاتـری جانـم حسن
تـو غریب مـادری جانم حسن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *