شهادت

شهادت عمرو بن حمق در حکومت معاویه

او از یاران با اخلاص رسول الله (ص) و عمری را به پای اسلام گذرانده و در یاری پیامبر (ص) بود. در دوران علی (ع) چه فداکاریها و اخلاصهائی را از خود نشان داده بود. و او همان کس بود که معاویه صفین از او وحشتها داشت و درباره او گفته بود هرگاه چشمان آنها را زیر کلاهخودها در صفین…
در گوشهای پنهان بود. سنش متجاوز از ۸۰ بود. به علت ضربهای که به او زده بودند بیحال و بیدفاع بود. همسرش در شام توسط معاویه دستگیر و زندانی بود. او را دستگیر کردند و خبر به معاویه رساندند. معاویه نوشت بر او ۹ ضربه نیزه زدند و دلیلش این بود که او هم به عثمان ۹ ضربه نیزه وارد کرده بود!!
او در ضربه اول یا دوم شهید شده بود. سرش را بریدند و برای همسرش در زندان شام بردند. نگاهی به سر انداخت و گفت: خداوندا چه کار شنیعی را مرتکب شدند. مردی پرهیزکار را کشتهاند. خداوندا انتقام این خون به ناحق ریخته را بگیر.
سر او را بر نیزه کردند و شهر به شهر گرداندند و گویا این اولین سری بود که در دنیای اسلام بر نیزهها رفت و بعدها این هم یک مد نمایشگرانه از سوی معاویه در آمد که سر کشته شدگان را بر نیزه میکردند.
[صفحه ۳۱۶]
به جان آمدنها
مردم با حسن بن علی (ع) نساختند ولی گرفتار معاویه و زیاد شدند و مجبور بودند با او بسازند. جو آزادی علی (ع) و حسن (ع) برایشان سازگار نبود و ناگزیر شدند با جو خفقان و محرومیت سازیهای او کنار آیند و نمیدانیم، ولی شاید انتقام الهی بود که آنان را فرا میگرفت.
زیاد برای خود مراقبان متعددی را در دربار گذاشت و آمد و شدها و سوء قصدها را زیر نظر داشت و به اندک بهانهای حساب تسویه میکرد. مردم از پیش با خود تصور میکردند که معاویه به هر گونهای که باشد برایشان مهم نیست و با والیان هر که باشند مسالهای ندارند. هر آنگاه که او را نخواستند میتوانند او را محکوم کرده و یا چون عثمان او را از بین ببرند.
آنها نمیدانستند که دستگاه ترور و استبداد این مسائل را فکر کرده و زیر نظر دارد و برای خود برج و باروئی ساخته و خویش را در پناه آن حفظ میکنند. در نتیجه نقشهها بر آب شدند و مردم از این بابت نیز به بنبست رسیدند.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *