احادیث و سخنان

عبیدالله بن عباس از دیدگاه امام حسن (ع)

نامهای به عبیدالله بن عباس امام حسن مجتبی علیه السلام هنگامی که عبیدالله بن عباس را با ۱۲ هزار نفر از سپاهیان برای رویارویی با
معاویه فرستاد طی فرمانی به او نوشت: یا ابن عم! انی باعث معک اثنی عشر الفا من فرسان العرب و قراء المصر، الرجل منهم [صفحه
۴۱۹ ] یزید الکتیبۀ، فسر بهم و ألن لهم جانبک، و ابسط لهم وجهک و افرش لهم جناحک و أدنهم من مجلسک فانهم بقیۀ ثقات
امیرالمؤمنین و سر بهم علی شط الفرات ثم امض. حتی تستقبل بهم معاویۀ، فان أنت لقیته فاحتبسه حتی آتیک فانی علی اثرک و
شیکا، ولیکن خبرک عندی کل یوم و شاور هذین – یعنی قیس بن سعد و سعید بن قیس – و اذا لقیت معاویۀ فلا تقاتله حتی
یقاتلک فان فعل فقاتله و ان أصبت، فقیس بن سعد علی الناس، فان اصیب فسعید بن قیس علی الناس. [ ۶۱۸ ]. (عموزاده! همراه تو
دوازده هزار نفر از سواران عرب و ساکنان شهر را اعزام کردهام که یک تن از آنان ارزش بیش از یک گروه نظامی را دارد. با آنها
و بر آنان گشادهرو باش و آغوش بر آنان بگشا و آنان را « نسبت به آنان متواضع باش » حرکت کن و پهلو بر آنان تهی گردان
نزدیک خویش قرار ده چرا که آنها بازماندگان مجموعهی عناصر مورد اعتماد امیرالمؤمنین هستند و آنان را بر کنارهی شط فرات
حرکت داده و به راهت چندان ادامه بده که آنان را با معاویه روبرو سازی، پس اگر به معاویه برخوردی، نگهش دار تا من برسم؛
چه آن که من بلافاصله به دنبال تو روانم. اما هر روز گزارش جریان را به من برسان و با این دو نفر یعنی قیس بن سعد و سعید بن
قیس مشورت کن و چنانچه با معاویه رو در رو شدی، با او جنگ مکن مگر اینکه او با تو بجنگد و اگر جنگید، با او جنگ کن و
چنانچه کشته شدی، قیس بن سعد امیر است و اگر او کشته شد، سعید بن قیس امیر خواهد بود.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *