فرزندان و نوادگان

فرزندان امام حسن علیه السلام

اشاره
از نکات برجسته و مورد توجه زندگی امام مجتبی علیهالسلام تربیت فرزندان انقلابی و ظلمستیز و متعهد بود که همواره یار و معین پدر خویش در کوفه و مدینه بودند و بعد از شهادت آن بزرگوار، یار باوفای امام زمان خود حسین بن علی علیهماالسلام شدند. آنان پدر را برترین الگوی تربیتی خویش میدانستند و سعی میکردند آیینه تمامنمای حسنی باشند. بسیاری از آنان مجسمهی تقوا، شجاعت، صداقت، رافت، مهربانی، سخاوت و عدالت شدند. آنها پیروی مخلص و فداکار برای عموی خود حضرت سیدالشهدا گردیدند، حضور هفت یا هشت نفر از آنان در صحنهی کربلا، بالاترین گواه بر این مدعاست که مطالبی که پیرامون آن خواهد آمد، از جمله آنهاست: حسن بن حسن معروف به «حسن مثنی» که در زمان امام حسین علیهالسلام مسوول موقوفات و صدقات امیرمومنان علیهالسلام شد و زید بن حسن که موقوفات و صدقات امیرمومنان علیهالسلام شد و زید بن حسن که موقوفات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را عهدهدار گشت.
در دوران حاکمیت بنیامیه و بنیعباس، بسیاری از نوادگان امام مجتبی علیهالسلام پرچمدار نهضتهای اسلامی علیه حکام ستمگر زمان خویش بودند و یا به صورت آشکار مخالفت میکردند؛ همچون محمد بن عبدالله بن حسن بن
[صفحه ۳۵۸]
حسن بن علی بن ابیطالب علیهالسلام در سال ۱۴۵ ه. ق. [۶۰۴] و حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب علیهالسلام در سال ۱۶۹ ه. ق. [۶۰۵] و…
مورخان تعداد فرزندان آن حضرت را مختلف نوشتهاند:
ابنشهر آشوب فرزندان امام مجتبی علیهالسلام را سیزده پسر و یک دختر به نام فاطمه نگاشته است. او اضافه میکند که فاطمه دختری پاکدامن، زیبا، عفیفه و فاضله بود که به همسری امام چهارم زینالعابدین علیهالسلام درآمد، او مادر امام محمد باقر علیهالسلام گردید [۶۰۶] ، او را «امعبدالله»، «امالحسن» و «امعبده» نیز مینامیدهاند. [۶۰۷].
شیخ مفید فرزندان آن حضرت را هشت پسر و هفت دختر میداند و مرحوم مجلسی یک نفر دیگر به نام ابوبکر بن حسن را به آنها اضافه میکند. [۶۰۸].
شیخ طبرسی برای آن حضرت نه پسر و هفت دختر میشمارد. [۶۰۹].
ابنجوزی، ابنهشام و واقدی، فرزندان آن بزرگوار را پانزده پسر و هشت دختر میدانند و نامهای آنان را ذکر میکنند. [۶۱۰].
و محمد تقی سپهر با استقصایی که دارد، برای امام مجتبی علیهالسلام بیست پسر و یازده دختر نام برده که آنها را از کتابهای مختلفی جمعآوری نموده، اینک اسامی آنان:
پسران عبارتند از: زید، حسن مثنی، حسین اثرم، علی اکبر، علی اصغر،
[صفحه ۳۵۹]
جعفر، عبدالله اکبر، عبدالله اصغر، قاسم، عبدالرحمان، احمد، عقیل، محمد اکبر، محمد اصغر، حمزه، ابوبکر، عمر و طلحه.
علامه سید محسن امین (ره) بشر بن حسن را اضافه میکند. [۶۱۱].
ابنجوزی و ابنسعد دو نفر دیگر به نامهای اسماعیل و یعقوب را اضافه مینماید و آنان را از جعده دختر اشعث میداند، او در این گفتار تنهاست، زیرا دیگران میگویند جعده از امام مجتبی علیهالسلام بچهدار نشده است. [۶۱۲].
دختران عبارتند از: فاطمه (امعبدالله)، سکینه، امالحسین، فاطمهصغری، امالحسن، امالخیر، امسلمه، امعبدالرحمان، امعبدالله، امرقیه و رمله بوده است. [۶۱۳].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *