امامت و رهبری، حاکمان زمان

فرهنگ سازی معاویه

از آنجا که تداوم حکومتها متکی بر پذیرش و یا حداقل تسلیم مردم میباشد، حکومتداران مستبد سخت تلاش مینماید که در مرحله نخست اندیشه و فرهنگ جامعه را به سمت اهداف خویش گسیل نمایند. این یک واقعیت اجتماعی است که قرآن به عنوان یک سنت اجتماعی ازآن پرده بر میدارد، که سلطه فرعونیان در اثر فرهنگ سازی مستقر میشود. آنان نخست مردم را از فرهنگ باورهای حق تهی ساخته، آنگاه بستر سلطه را میگسترانند: فاستخف قومه فاطاعوه. [۱۲۳] «فرعون ملت خویش را از فرهنگ تهی نمود تا وی را پیروی نمودند».
این ویژگی در سیره معاویه بسیار شفاف میدرخشد که وی با فرهنگ سازی ساختار اندیشه جامعه را آن گونه سمت و سو داد، تا توانست جریانهای اجتماعی را پدیدار سازد و حکومت خویش را بر مردم تحمیل نماید. معاویه در فرهنگ سازی گستردهی دو پایه را بسیار مستحکم و مرتفع بنا نهاد. از یک سو عوامل فرهنگی مانند ابوهریره و مغیره بن شعبه و عمروعاص و کعب الاخبارها… تا توانستند در فضایل نداشته بنی امیه حدیث ساخته و نشر نمودند بسیاری از احادیث جعلی در مورد خلفا به خصوص معاویه فضاسازی شد. و در مورد فضایل و جهاد و… بنی امیه به خصوص معاویه فضاسازی نمودند. [۱۲۴].از جانب دیگر با مخدوش نمودن چهرههای تابناک صحابهی سترگ
[صفحه ۱۰۱]
رسول الله (ص) و سلم به ویژه عترت رسول الله (ص) معاویه سنگ تمام نهاد. از هیچ فرصتی نه در چهرهسازی و گریم چهرههای کریه بنیامیه و نه در مخدوش و واژگون جلوه دادن چهره اهل بیت فروگذار ننمود.
معاویه دشنام و لعن بر علی و آل علی را به صورت رسمی در تمام فرصتها حتی در اجتماعات نهادین و بزرگ دینی مانند نمازهای جمعه به صورت رسمی قانونمند کرد. و خطیبهای نماز جمعه بدون لعن بر علی خطابه را به پایان نمیبردند و خطبه خود را بدون لعن بر علی باطل میپنداشتند.!
معاویه این سنت زشت را تا آن مقدار رواج داد که مردم از شیوه معاویه منزجر شده و دیگر حاضر به نماز جمعه نمیشدند. در هنگام ظهر وارد مسجد شده نماز خود را فرادا بجا آورده مسجد را ترک مینمودند. معاویه برای بهرهگیری از اجتماع مردم و مقابله با این اقدام شگرد دیگری به کار برد خطبهها را قبل از اذان شروع مینمود تا هنگام ظهر که مردم برای نماز به مسجد روی میآوردند لعن بر علی و حسن بن علی را بشنوند و این سنت در تمام بلاد رواج داشت [۱۲۵].
معاویه هفتاد هزار منبر نصب کرده بود که بر فراز آنها علی و آل علی (ع) را نفرین مینمودند. [۱۲۶].
آن گونه سب و ناسزا بر علی سنت شده بود که اگر منطقه و شهری ازاین رفتار زشت باز میایستاد در کشور اسلامی شهره پیدا میکرد. چنان چه سمهودی در مورد مردم سجستان (سیستان) مینویسد تنها جایی که حاضر به لعن نشد منطقه سجستان بود. در سایر بلاد
[صفحه ۱۰۲]
حتی در حرمین شریفین (مکه و مدینه) بر علی لعن مینمودند. [۱۲۷].
شخص معاویه در خطبههای رسمی خویش امام همام را مورد لعن قرار میداد و حتی در مدینه النبی بر فراز منبر رسول الله (ص) در حضور اهل بیت رسول الله (ص) بر عترت رسول الله (ص) اهانت مینماید! [۱۲۸].
معاویه در شام آن گونه تهاجم فرهنگی نمود که بر مردم شام کاملا اوضاع اجتماعی و سیاسی و مذهبی مشتبه شد.
هنگامی که نائله (همسر عثمان) پیراهن خونین عثمان را برای معاویه فرستاد پنجاه هزار نفر در مسجد به مظلومیت عثمان اشک ریختند و از معاویه اظهار پشتیبانی نمودند تا در گرفتن انتقام خون عثمان از علی وی را یاری رسانند. [۱۲۹].
آشنایی مردم شام با فرهنگ و مسلمانان صدر اسلام تا این مقدار واژگون شده بود که از فردی شامی پرسیدند علی کیست گفت پدر فاطمه که در جنگ حنین کشته شد. فاطمه کیست، همسر رسول الله (ص) دختر عایشه خواهر معاویه! [۱۳۰].
مردی از کوفه در هنگام بازگشت از صفین با جمل خود (شتر نر) وارد شام میشود. فردی شامی مدعی میشود که این ناقه (شتر ماده) از من است. فرد شامی پنجاه نفر شاهد اقامه میکند که ناقه از وی است و معاویه هم به نفع فرد شامی داوری میکند. بعد از داوری معاویه فرد کوفی میگوید اینها که شهادت دادند این ناقه از شامی است این شتر جمل (نر) است!
[صفحه ۱۰۳]
معاویه که از رسوایی داوریاش با خبر میشود به فرد کوفی میگوید قضاوت انجام گرفته اعتراض مکن. آنگاه بعد از پراکنده شدن مردم فرد کوفی را میخواند قیمت شتر وی را همراه با هدایای دیگر به وی پرداخت میکند به فرد کوفی میگوید این پیام را در کوفه به علی برسان که معاویه با صد هزار نیرو آماده جنگ با تو است که شتر نر را از شتر ماده تشخیص نمیدهند! [۱۳۱].
در زمان ابی العباس سفاح، عبدالله بن علی برای دستگیری مروان وارد شام میشود، عده از بزرگان شام را نزد سفاح میفرستد. آنان در نزد سفاح سوگند یاد میکنند تا کنون خویشاوندانی و اهلی بیتی که بتواند از رسول الله (ص) ارث ببرند جز بنیامیه کس دیگری را نمیشناختیم. [۱۳۲] معاویه این گونه فرهنگ سازی نموده است که مردم به اصطلاح مسلمان خویشاوندانی جز بنیامیه نسبت به رسول الله (ص) نمیشناسند. تهاجم فرهنگی این گونه فرهنگ ساخته که فاطمه علیها السلام را دختر علی و همسر رسول الله (ص) میپندارند!
از این مردم عجیب نیست وقتی بشنود علی در مسجد مضروب شده تعجب کنند که علی با مسجد چه کار داشته! مسجد رفته چه کار کند! برای این مردم مسلمان میتوان روز چهارشنبه نماز جمعه بپا کرد. فرهنگ وقتی تا این مقدار دگرگون شده هر جنایتی به نام دین شکل میگیرد. پشتیبانی توده هنگفت ناآگاه این گونه پیآمدها را نیز به دنبال خواهد داشت. چنانکه معاویه ازاین گونه حمایت برخوردار بود. معاویه آن گونه فرهنگ سازی کرده بود که برای شامیان روز چهار شنبه نماز جمعه میخواند! [۱۳۳] این نقش چهرهسازی و فرهنگ سازی
[صفحه ۱۰۴]
معاویه است که در مکه و مدینه فرزند مکه و مدینه و اهل بیت مانند مجتبی حسن به فراز منبر رسول الله (ص) مورد لعن قرار میگیرد!
رسول الله (ص) این روزگار را پیش بینی نموده بود که پیشاپیش حکم قتل معاویه را صادر کرده و فرموده بود هنگامی که معاویه را بر منبر من دیدید، شکم او را بشکافید. امام مجتبی (ع) بدین سبب فرمود که مردم دستور رسول الله (ص) را اجرا نکردند. دچار سیاستهای معاویه شدند.
آیا مظلومیت فراتر از این وجود دارد در مسجد رسول الله (ص) بر منبر رسول الله (ص) در حضور فرزند رسول الله (ص) علی فرزند کعبه مورد لعن قرار گیرد؟!
آیا مظلومیت فراتر از این موجود دارد. آیا تلخترین زهر و جانکاهترین از نیزه و شمشیری که بر سینه امام حسین فرود آمد، این نیست که بر سینه امام مجتبی فرود آمد؟! آن هم نه در بیابانهای طف کربلا، بلکه در مسجد نبوی کنار روضه نبوی! آیا شنیدن لعن بر علی در مسجد نبوی سختتر از شمشیری نیست که بر فرق علی در مسجد کوفه فرود آمد؟! کدام امام همام همانند امام حسن (ع) مظلوم است؟!
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *