حوادث، وقایع، هجرت

متن قرارداد صلح امام حسن (ع) با معاویه

در تاریخ متن قرارداد صلح امام حسن علیه السلام با معاویه با کمی اختلاف و تغییر عبارت به این نحو آمده است: [صفحه ۳۹۱ ] قال
علیه السلام: (بسم الله الرحمن الرحیم) هذا ما صالح علیه الحسن بن علی علیه السلام معاویۀ بن أبیسفیان صالحه: علی أن یسلم [الیه]
ولایۀ المسلمین، علی أن یعمل فیهم بکتاب الله، و سنۀ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و سیره الخلفاء الراشدین، و لیس لمعاویۀ
[بن أبیسفیان] أن یعهد الی أحد من بعده عهدا، بل یکون الأمر من بعده شوری بین المسلمین و علی أن الناس آمنون حیث کانوا من
أرض الله تعالی فی شامهم و عراقهم و حجازهم و یمنهم و علی أن اصحاب علی و شیعته آمنون علی أنفسهم و نسائهم و أولادهم
حیث کانوا و علی معاویۀ [بن أبیسفیان] بذلک عهد الله و میثاقه و [أن] لا یبتغی للحسن بن علی، و لا لأخیه الحسین، و لا لأحد من
أهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غائلۀ، سرا و لا جهرا، و لا یخاف أحد منهم فی أفق من الآفاق، شهد علیه فلان بن فلان
و فلان بن فلان و کفی بالله شهیدا [ ۵۸۹ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (به نام خداوند بخشندهی مهربان) (این نوشتهای است که
حسن بن علی بر پایهی آن با معاویۀ بن ابیسفیان صلح کرده است: با او صلح کرد که سرپرستی مسلمانان را به او واگذار کند، بر
این اساس که در میان مسلمانان با کتاب خداوند و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سیرهی خلفاء راشدین رفتار کند.
معاویۀ [بن ابیسفیان] حق ندارد که برای کسی پس از خود بیعتی ستاند، بلکه پس از وی تصمیم، با شورای مسلمانان خواهد
[صفحه ۳۹۲ ] بود. و اینکه مردم در امان خواهند بود، در هر نقطهای از زمین خداوند [بزرگ] که باشند، در شام، عراق، حجاز و یا
یمن. و اینکه یاران علی و شیعیان او، با جان و مال و زنان و کودکان خود، در امانند، هر کجا که باشند. و با این [پیمان] عهد و
میثاق خداوند بر معاویه است و اینکه نه برای حسن بن علی و نه برای برادرش حسین و نه برای احدی از خاندان رسول الله صلی الله
علیه و آله و سلم توطئهای، چه آشکار و چه پنهان برپا نکند و کسی از آنها در نقطهای از سرزمینها در بیم و هراس نباشد. فلان بن
فلان و فلان بن فلان شاهد این [عهدنامه] اند و خداوند به گواهی بس است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *