معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن (ع) – خبر از باردار بودن گاو و توصیف آن

از ابنعباس روایت شده است که قصابی به همراه گاو خود از مقابل امام حسن مجتبی علیه السلام عبور کرد. قال علیه السلام: هذه،
حبلی بعجلۀ أنثی لها غره فی جبهتها و رأس ذنبها أبیض [فانطلقنا مع القصاب حتی ذبحها فوجدنا العجلۀ کما وصف علی صورتها،
۳۳۰ ] فکیف علمت هذا؟]. فقال علیه السلام: انا نعلم (ما یعلم خ ل) ] « و یعلم ما فی الأرحام » : فقلنا له: أولیس الله عزوجل یقول
المکنون المحزون المکتوم الذی لم یطلع علیه ملک مقرب و لا نبی مرسل غیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته علیهم السلام
۳۳۱ ]. [صفحه ۲۴۱ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (این گاو، به ماده گوسالهای آبستن است که سپیدی بر پیشانی دارد و نوک دمش ]
صفحه ۱۴۰ از ۳۲۶
نیز سفید است. [ابنعباس گوید: ما به همراه قصاب به راه افتادیم تا اینکه قصاب آن را ذبح نمود، صدق سخن امام علیه السلام بر ما
ثابت شد، ما به آن حضرت عرض کردیم مگر خداوند نمیگوید از رحم مادران فقط خدا خبر دارد؟ پس شما چگونه آن را
دانستی؟] امام علیه السلام فرمود: ما از علم پنهان و ذخیره شدهی الهی چیزهایی میدانیم که دیگران نمیدانند و حتی هیچ ملک
مقرب و پیامبر مرسلی از آن آگاه نیست مگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریهی آن حضرت.) و در حدیث دیگری آمده
است: از محمد بن نوفل عبدی روایت شده که گفت: در خدمت حضرت حسن بن علی علیه السلام بودیم که آهویی را آوردند.
امام علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: هی حبلی بخشفین. اناث احداهما بعینهما عیب [ ۳۳۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (آن
حیوان آبستن است به دو بچه آهوی ماده [دو قلو] که در چشم یکی از آنها عیبی هست.) پس از آن که آهو را ذبح کردند دیدیم
همانگونه است که امام علیه السلام فرمود:
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *