محل دفن

ممانعت از دفن امام حسن در حرم پیامبر

فرماندار مدینه، مروان بن حکم به همراه آشوبگران جلو آمدند و فریاد برآوردند: شما میخواهید حسن بن علی را در کنار پیامبر دفن کنید؟ از طرف دیگر عایشه سوار بر استر به جمعشان پیوست و فریاد زد: چگونه میشود کسی را که من هرگز او را دوست ندارم به میان خانهی من داخل کنید.
مروان گفت: آیا سزاوار است عثمان در دورترین نقطهی مدینه در قبرستان دفن شود و حسن بن علی در جوار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله! هرگز نمیشود، من شمشیر به دست میگیرم و حمله میکنم و ممانعت خواهم نمود. [۴۸۹].
عدهای از امویان و آشوبگران به دنبال بهانه بودند و میخواستند فتنهای به پا کنند که امام حسین علیهالسلام با بردباری جنازهی برادرش را به سوی بقیع برگرداند و بنیهاشم را آرام نمود و در جوار جدهاش فاطمه بنت اسد در بقیع دفن نمود و از خونریزی و فتنه به همان وضعی که امام مجتبی علیهالسلام وصیت نموده بود جلوگیری کرد.
امام حسین علیهالسلام رو به مروان کرد و فرمود: اگر برادرم وصیت کرده بود که در کنار جدش پیامبر صلی الله علیه و آله دفن شود، میفهمیدی تو کوچکتر از آنی که بتوانی ما را
[صفحه ۳۰۶]
برگردانی و جلو دفن جنازهی او را در میان حرم پیامبر صلی الله علیه و آله بگیری. [۴۹۰].
ابنشهر آشوب میافزاید: به هنگام بردن جنازهی امام مجتبی علیهالسلام به سوی بقیع غرقد، افراد شرور و پست به پشتیبانی امویان به جنازهی آن بزرگوار تیراندازی کردند [۴۹۱] ، به طوری که هنگام دفن هفتاد تیر از بدن آن حضرت جدا نمودند. [۴۹۲].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *