پدر و مادر (شجره نامه)

نقش تربیتی حضرت فاطمه در تربیت امام مجتبی

نقش تربیتی هر مربی که شایسته الگوگیری دیگران است، ارزشمندترین ویژگی وی را شکل میدهد. ایفای نقش محوری در سه بعد همسرداری، خانهداری و تربیت فرزند؛ از ویژگیهای فاطمه (ع) است.
فاطمه در سه محور الگو و معیار همگان میباشد. میتوان گفت فاطمه در این سه مهم بدین خاطر موفقیت حاصل نمود که در اندیشه و گفتار و رفتارش هماهنگ بوده و هیچ گاه دو گانگی در اندیشه و گفتار و رفتار حضرتش مشاهده نمیتوان نمود. فاطمه در اندیشه حق باور و در گفتار سخن دین بر لب، در رفتار خویش به طور کامل به باورهای دینی پایبند میباشد. وی راهنماییهای دین را در گفتار و رفتار بارور نموده، که این گونه زندگی خود و فرزندانش الگوی دیگران قرار گرفته است. به دیگر سخن موفقیت فاطمه در این سه فرآیند. بدین سبب
[صفحه ۲۸]
است که فاطمه دین را در ساختار وجودی خویش تبلور ساخته است. و انسانی است که خاستگاه تمام شوون زندگیاش را دین شکل میدهد.
هنگامی که مادر شایستهترین انسان در بین زنان، بلکه در بین انسانها باشد. مادر انسانی باشد که آشنایی کامل با تمام اصول تربیتی دارد و در فضایل انسانی برتر از همگان حتی پیامبران الوالعزم است؛ آنگاه تربیت یافتهی دامن فاطمه چگونه خواهند بود؟!
کودکی که از جسم و جان فاطمه باشد، کودکی که پاره تن فاطمه باشد، کودکی از پستان فاطمه شیر نوشد؛ و در دامن فاطمه تربیت یابد؛ چون حسن و حسین، زینب و ام کلثوم خواهند شد. فرزندان فاطمه چه پسر و چه دختر از هر جهت بر همگان الگو میباشند. فرزندان فاطمه شاخصهای زندگی در تمام عرصههای پرفراز و نشیب یک زندگی یک انسان میباشند.
از دامن فاطمه فرزانگانی این گونه به معراج صعود میکنند. و چون فاطمه حق باور، حق محور، سترک و پایدار است؛ فرزانگانی جسور و حق مدار تربیت مینماید. آیا دامنی بهتر از دامن فاطمه میتوان یافت؟! اگر فرزندانی برتر از فرزندان برتر از فرزندان فاطمه نمییابی، بدین خاطر است که دامنی پاکتر، و برتر از دامن فاطمه را نمییابی. فاطمه در دانش و شناخت و باور نمونه است. فاطمه در عبادت و تهجد نمونه است. فاطمه در ایثار نمونه است. فاطمه در صبر و پایداری نمونه است. فاطمه در انس و الفت با کودکان سرشار است؛ و فاطمه در تربیت کودکان خویش نمونه است. فاطمه این موقعیت را چگونه به کف میآورد؟ آیا جز این است که از راه و روش وحی الهی پیروی
[صفحه ۲۹]
مینماید. آیا موفقیت فاطمه در پرورش فرزندان این گونه، جز به خاطر حق باوری و حق محوری و به کارگیری اصول تربیت میباشد؟
فاطمه به تربیت فرزندان خود تا چه مقدار اهتمام ورزید. هان ای مربیان، پدران و مادران و… رفتار فاطمه را به تماشا نشینید تا از خرمن فضایل بیکرانش بهره بگیرید
فاطمه در دوران زندگی شفاف و پر بارش مراقب تمام افکار و رفتار خویش است. فاطمه یک لغزش در زندگی ندارد و فاطمه در همه دورانهای تربیتی که کودک همراه مادر و مربی خویش است، پرچم فضیلت برافراشته و در لحظه لحظهی فرصتها، ارزشی از ارزشهای الهی را در اعماق جان کودک پیوند میدهد.
این باور در زندگی تربیت فاطمه به خوبی آشکار است. فاطمه اگر خود به عبادت عشق میورزد، اگر به تلاوت قرآن و روزهداری تهجد و شب زندهداری به رسیدگی به امور تهی دستان و گشودن گره از کار دیگران الگوی دیگران است.
این آموزهها را در اندیشه و رفتار فرزندان فاطمه نیز میتوان آشکارا مشاهده کرد. اگر فاطمه نذر میکند روزه بگیرد و سه روز متوالی تنها افطاری ساده خویش را تقدیم مسکین و یتیم و اسیر مینماید. فرزندان خردسال وی نیز از او الگو گرفته همین ارزش را میآفرینند.
اگر فاطمه در محراب عبادت آن گونه تجلی میکند، که بر عرشیان نور افشانی مینماید؛ فرزندان وی نیز از این عبادت الگو میگیرد. اگر فاطمه در میدان حق آن گونه پایداری میکند، که باطل گرایان را رسوا مینماید، صبر و پایداری را به فرزندانش نیز میآموزد.
[صفحه ۳۰]
فاطمه که خود از حرام و شبههناک در باور رفتار و گفتار بدور است، فرزندانش را نیز ازاین خطرها رهاینده و دور نگه داشته است.
فاطمه که خود به احکام الهی پایبند و معتقد است. باورهای الهی وی در رفتارش متجلی است، کودکان خویش را نیز این گونه بار میآورد. فاطمه دین آگاه و دین باور و در زندگی تمام ارزشهای دینی را در خود و زندگی و فرزندانش پدیدار ساخته است. اهتمام به معیارهای دینی و رعایت آداب سیره فاطمه است.
اهمیت لیله القدر بر کسی از مسلمانان پوشیده نیست. هر مسلمان میداند که شب قدر و در ماه رمضان شب سرنوشت و تقدیر مقدارات هر فرد است. شب قدر باید افراد شایستگی فراهم آورند تا مشمول عنایات خاص الهی قرار گیرند. این شایستگی با اندیشه در گذشته خویش و بازسازی کاستیهاو احیانا لغزشهایی است که رخ داده است. و نیز اندیشه در فرجام و آینده خویش و تصمیم راسخ بر استواری در آینده در صراط مستقیم. هر مقدار انسان شایستگی خویش را در این عرصه شفافتر نماید، از کوثر الهی بیشتر مینوشد. حتی کودکان و خردسالان که مکلف هم نیستند میتوانند زمینه شایستگی فراهم آورند. با شب زندهداری با دعا و یاد و نام خدا برای خویش شایستگی فراهم آورند. اینک در همین راستا به تماشای سیره فاطمه در تربیت فرزندانش مینشینیم.
فاطمه که به عظمت شب قدر از همه آگاهتر است، برای بهرهگیری کامل از نعمتها و فیض آسمانی نه تنها خود شب زندهدار است، بلکه اندیشه میکند و عرصه فراهم میآورد تا فرزندانش نیز که خردسال هم میباشند در این شب زندهدار باشند. از عظمت
[صفحه ۳۱]
شرافت این شب بهره ببرند. فاطمه این گونه به تربیت و سعادت فرزند اهتمام میگمارد که کودکان خردسال را بیدار نگه میدارد. در روز قبل از شب قدر استراحت میکنند. همان گونه که رسول الله (ص) تلاش میکرد افراد خواب آلود را بیدار نگه دارد [۱۸] فاطمه نیز در شب قدر هنگامی که خواب بر آنها غلبه میکند صورت آنها را شستشو میدهد تا مقاومت کنند و بتوانند شب زندهدار باشند. [۱۹] فاطمه این گونه لیله القدر را قدر مینهد. این گونه بر تربیت فرزندان اهتمام دارد، که فرزانگانی چون حسن و حسین در دامن خویش میپروراند. که فاطمه این گونه به ارزشهای دینی اهتمام مینهد. تا این گونه خود و فرزندانش الگوی همگان قرار میگیرند.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *