حوادث، وقایع، هجرت

نماز امام حسن در بصره روز جمعه

اصحاب حسن (ع) بیرون از حوصله حسابست من بنده اسامی بعضی از خواص ایشان را می نگارم ایشان نیز بر دو گونه‌اند بعضی از اصحاب أمیرالمؤمنین علی (ع)‌اند که ادراک خدمت امام حسن کردند و نیز از اصحاب امام حسن بحساب آمده‌اند و بعضی خاصه در شمار اصحاب امام حسن‌اند نخست ابتدا میکنم به اصحاب أمیرالمؤمنین (ع).
نخستین حجر بن عدی الکندی الکوفی او را محمد بن یوسف بر در مسجد صنعا بازداشت و آسیب زد و فرمان داد که علی (ع) را لعن کند حجر فریاد برداشت «و قال الامیر امرنی ان العن علیا فالعنوه لعنه الله»
گفت امیر امر می کند مرا که علی را لعن کنم پس لعن کنید او را که خدا لعن کند او را و ما قصه‌ی او را در کتاب علی (ع) در ذیل احوال اصحاب آن حضرت به شرح رقم کردیم.
دوم رشید الهجریست أمیرالمؤمنین (ع) او را رشید البلایا نام نهاد و علم منایا و بلایا آموخت و ما شرح حال او و شهادت او را به حکم عبیدالله بن زیاد در کتاب علی (ع) نگاشتیم.
سیم رفاعه بن شداد در شمار اصحاب أمیرالمؤمنین و حسن (ع)است.
[صفحه ۱۷۷]
چهارم کمیل بن زیاد بن نهیک نخعی از بزرگان تابعین است در کتاب علی (ع) شرح حکومت و جلالت قدر و شهادت او را در سال هشتاد و سیم هجری به دست حجاج نگاشته‌ام دیگر به تکرار نمی پردازم.
پنجم مسیب بن نجبه فزاری در کتابهای رجال او را از زعمای تابعین و عظمای زاهدین رقم کرده‌اند و احتجاج او با حسن (ع) بعد از صلح با معاویه در این کتاب مرقوم افتاد.
ششم قیس بن سعد بن عباده خزرجی انصاری و ما قصه‌های او را در حکومت مصر و جنگهای صفین و لشکرکشی او را در این کتاب مبارک به شرح نگاشتیم.
هفتم ابن واثله نام او عامر است و کنیت او ابوالطفیل است علمای رجال در حق او بخلاف یکدیگر سخن کرده‌اند بعضی او را کیسانی دانسته‌اند گویند به حیات محمد بن حنفیه معتقد است و در ذیل لوای مختار درآمد تواند بود که از این روی او را کیسانی گفتند.
هشتم عمرو بن حمق از بزرگان دین و حواری أمیرالمؤمنین (ع) است او را شهید کردند و سر او را بر سر نیزه کرده به نزد معاویه آوردند و آن اول سری بود که در اسلام به رمح شد و من بنده شرح حال او را در کتاب علی (ع) نگاشته‌ام و انشاء الله عنقریب شرح شهادت او را در کتاب امام حسین (ع) خواهیم رقم کرد.
نهم زید بن ارقم عربی مدنی خزرجی است و او در حق أمیرالمؤمنین (ع) کتمان شهادت کرد و از این روی کور شد و ما شرح این قصه را در کتاب علی (ع) رقم کردیم.
دهم سلیمان بن صرد خزاعی از بزرگان تابعین است و او در روز جمل از جیش امیرالمؤمنین تخلف کرد و ما سبب تقاعد او را در کتاب جمل نگاشتیم و خروج او را در طلب خون امام حسین در جای خود خواهیم نگاشت.
یازدهم سوید بن غفله الجعفی او از اصحاب علی و حسن و حسین (ع)است در خلاصه او را از اصحاب صادق (ع) نیز رقم کرده است.
[صفحه ۱۷۸]
دوازدهم جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری خزرجی مدنی عربی او از اصحاب رسول خدا و علی مرتضی و حسن مجتبی و حسین بن علی و علی بن الحسین و محمد بن علی (ع)است و ما شرح حال او را در کتاب رسول خدا و کتاب علی (ع) به شرح رقم کردیم.
سیزدهم ابوالاسود دوئلی نام او ظالم بن عمرو، و به روایتی ظالم بن ظالم نام دارد و من بنده شرح حال او را در کتاب علی (ع) به شرح رقم کرده‌ام.
چهاردهم حبه بن جوین العرنی کنیت او ابوقدامه است در شمار اصحاب علی و حسن (ع) است.
پانزدهم عبایه بن رفاعه أنصاری از راویان حدیث أمیرالمؤمنین و اصحاب علی و حسن (ع) است.
شانزدهم جعیده و او از قبیله‌ی همدان است و نیز از روات احادیث حسن (ع) است.
هفدهم سلیم بن قیس الهلالی از اصحاب علی (ع) و امام حسن و از روات احادیث ایشانست.
هیجدهم حبیب بن مظاهر بعضی او را حبیب بن مظهر گفته‌اند و او از اصحاب علی و حسن و حسین (ع)است و من بنده قصه‌ی او را در کتاب أمیرالمؤمنین (ع) در ذیل اصحاب آن حضرت نگاشته‌ام و انشاء الله عنقریب در کتاب امام حسین به شرح خواهم نگاشت.
نوزدهم احنف بن قیس است من بنده در کتاب أمیرالمؤمنین و در کتاب امثله عرب و در این کتاب مبارک شرح حال او را نگاشته‌ام و عنقریب در کتاب حسین (ع) به شرح خواهد رفت.
بیستم اصبغ بن نباته حنظلی مجاشعی کوفی است و او در شمار شرطه الخمیس است و ایشان را شرطه الخمیس گفتند که با علی (ع) بیعت کردند که از جنگ روی برنتابند تا گاهی که کشته شوند یا نصرت کنند شرح حال او را من بنده در مجلدات ناسخ التواریخ بتفاریق رقم کرده‌ام.
[صفحه ۱۷۹]
بیست و یکم اعور و نام او حارث است و به روایتی پسر عبدالله اعور همدانی است مردی فقیه و جلیل القدر است گویند شبی بر أمیرالمؤمنین درآمد آن حضرت فرمود تو را کدام چیز بدینجا کشانید گفت سوگند با خدای محبت تو فرمود ترا سخنی گویم که شکرگذار محبت من باشی بدان ای حارث محب من نمیرد الا آنکه ملاقات کند جائی را که محبوب اوست و دشمن من جان ندهد الا آنکه دیدار کند جائی را که مکروه او است.
این جمله جماعتی از خاصان اصحاب أمیر المؤمنین‌اند که نیز از اصحاب حسن (ع) شمرده میشوند فاضل مجلسی از مناقب ابن شهرآشوب نقل نموده و در این دو کتاب افزون از لفظ نام یا لقب ایشان رقم نکرده من بنده حسب و نسب ایشان را به اختصار باز نمودم تا بر خوانندگان مجهول نماند و در کتاب علی (ع) به شرح نگاشته‌ام اکنون ابتدا میکنم به ذکر جماعتی که خاصه در شمار اصحاب حسن (ع)‌اند به روایت فاضل مجلسی که از مناقب ابن شهرآشوب نقل نموده نخستین عبدالله بن جعفر الطیار و دیگر مسلم بن عقیل و دیگر عبدالله بن عباس شرح حال ایشان در مجلدات ناسخ التواریخ نگاشته آمد و دیگر حبابه بنت جعفر الوالبیه و دیگر حذیفه بن اسید و دیگر جارود بن ابی بشر و دیگر جارود بن منذر و دیگر قیس بن اشعث بن سوار و دیگر سفیان بن ابی لیلی الهمدانی و دیگر عمرو بن قیس المشرقی و دیگر أبوصالح کیسان بن کلیب و دیگر ابومخنف لوط بن یحیی الازدی و اوست صاحب تاریخ یوم عاشورا و خروج مختار در طلب خون سیدالشهدا همانا لوط از اصحاب حسن و پدرش یحیی از اصحاب علی (ع) است و دیگر مسلم البطین و دیگر ابورزین مسعود مولی ابی وائل و دیگر هلال بن بساق و دیگر اسحق بن کلیب السبیعی.
[صفحه ۱۸]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *