احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – اهل بیت میوهی درخت نبوت

در کتاب عدد روایت شده است که چون حضرت امام حسن علیه السلام به جهت احترام به پدر بزرگوار خود در حضور او سخن
کم میگفت، بعضی از اهل کوفه به خدمت آن حضرت عرض کردند: امام حسن علیه السلام در سخن گفتن عاجز است!؟ علی
علیه السلام فرزند خویش را طلبید و فرمود: مردم چنین میگویند، بر منبر برآی و فضل خود را بر ایشان ظاهر کن. امام حسن
علیه السلام فرمود: یا امیرالمؤمنین! در حضور تو من یارای سخن گفتن ندارم. حضرت فرمود: ای فرزند من! خود را از تو پنهان
میکنم. پس علی علیه السلام فرمود مردم را ندا کردند تا جمع شدند، امام حسن علیه السلام بر منبر برآمد، خطبهای در نهایت
فصاحت و بلاغت خواند. مردم را موعظه کرد که خروش از اهل مسجد بر آمد. سپس فرمود: [صفحه ۷۱ ] قال علیه السلام: أیها
« ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ذریۀ بعضها من بعض والله سمیع علیم » الناس اعقلوا عن ربکم
۹۵ ]. فنحن الذریۀ من آدم و الأسره من نوح و الصفوه من ابراهیم، و السلالۀ من اسماعیل، و آل من محمد صلی الله علیه و آله، نحن ]
فیکم کالسماء المرفوعۀ، و الأرض المدحوه، و الشمس الضاحیۀ، و کالشجره الزیتونۀ لا شرقیۀ و لا غربیۀ التی بورک زیتها. النبی
اصلها و علی فرعها و نحن والله ثمره تلک الشجره، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، و من تخلف عنها فالی النار هوی [ ۹۶ ]. امام
خداوند، » : حسن علیه السلام فرمود: (ای مردم، سخن پروردگار خود را بفهمید، در آیات قرآن تدبر نمایید که حق تعالی میفرماید
« از نظر پاکی و تقوا و فضیلت » بودند که « و دودمانی » آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان
«. و از کوششهای آنها در مسیر رسالت خود، آگاه میباشد » بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند؛ و خداوند، شنوا و داناست
پس بدانید که ذریهی برگزیدهی آدم و سلالهی نوح و برگزیدهی آل ابراهیم و فرزندان پسندیدهی اسماعیل و آل محمد مائیم. ما
در میان شما مانند آسمان بلندیم (که از ما فیض و رحمت بر شما میبارد) و به منزلهی خورشید انوریم که جهان را به نور خود
روشن کردهایم. مائیم شجرهی زیتونه که حق تعالی در قرآن مثل زده و او را به برکت یاد کرده است. فرمود: نه شرقی است و نه
غربی است، پیغمبر اصل آن درخت است و علی شاخهی آن درخت است، به خدا سوگند که ما میوهی آن درختیم، پس هر که
چنگ زند به شاخهای از شاخههای آن درخت نجات مییابد، هر که از آن درخت دور ماند، پس در آتش جهنم سقوط کرده
است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *