احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – خوارج

پرهیز از نبرد با خوارج در حکومت معاویه پس از صلح امام حسن علیه السلام با معاویه، گروهی از خوارج بر معاویه شوریدند،
معاویه برای امام حسن علیه السلام پیغام داد که با خوارج نبرد کن. قال علیه السلام: [صفحه ۳۲۶ ] سبحان الله! ترکت قتالک و هو لی
حلال لصلاح الأمۀ و ألفتهم. أفترانی أقاتل معک [ ۴۸۶ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (امام علیه السلام از روی تعجب فرمود: سبحان
الله! ستیز با تو را که بر من حلال بود، به خاطر مصلحت امت و الفت میان آنان واگذاشتم. آیا فکر میکنی در کنار تو [با خوارج]
خواهم جنگید؟.) و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه السلام در پاسخ معاویه چنین فرمود: والله لقد کففت عنک لحقن
دماء المسلمین و ما أحسب ذلک یسعنی، فکیف أن أقاتل قوما أنت أولی بالقتال منهم؟. [ ۴۸۷ ]. (سوگند به خدا که دست او تو باز
داشتم تا خون مسلمانان پایمال نشود و گمان نکنم که این برازندهی من بود. پس چگونه با گروهی بجنگم که تو از آنان به جنگ
سزاوارتری.) و در حدیث دیگری آمده است که: پس از صلح امام حسن علیه السلام با معاویه برخی از خوارج آمادهی نبرد با
معاویه شدند. معاویه نامهای به امام حسن علیه السلام نوشت که با خوارج نبرد کند. امام علیه السلام در پاسخ نوشت؛ لو آثرت أن
اقاتل أحدا من أهل القبلۀ لبدأت بقتالک فانی ترکتک لصلاح الأمۀ و حقن دمائها [ ۴۸۸ ]. [صفحه ۳۲۷ ] (اگر بدین نتیجه برسم که با
کسی از اهل قبله بجنگم، با تو شروع به نبرد کنم. من تو را به خاطر صلاح امت و حفظ خون آنان واگذاشتم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *