احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – نکوهش از پیروان معاویه

امام حسن علیه السلام خطاب به حبیب بن مسلمۀ فهری که از پیروان و همراهان نزدیک معاویه شده بود، فرمود: قال علیه السلام: رب
مسیر لک فی غیر طاعۀ … قال علیه السلام: بلی و لکنک أطعت معاویۀ علی دنیا قلیلۀ، فلئن [کان] قام بک فی دنیاک لقد قعد بک فی
کلا بل » : آخرتک فلو کنت اذا فعلت شرا قلت خیرا، کنت کما قال الله عزوجل: خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، و لکنک کما قال
۷۵۵ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (چه بسا راههایی که تو در غیر اطاعت داری … (یعنی راهی ] «. ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون
حبیب بن سلمه گفت: اما آن روزهایی که پیرو پدرت بودم، حتما نمیگویی در غیر » . که رفتهای، در غیر اطاعت الهی بوده است
امام علیه السلام فرمود: درست است، آن روز بر باطل نبودی، ولی تو از معاویه به خاطر دنیایی اندک اطاعت («. اطاعت الهی بودم
کردی و او هر چند تو را در دنیایت به پیش برد، اما تو را در آخرتت فروخواهد نشاند. اگر تو آن گونه باشی که اگر شری انجام
دادهای در برابرش خیری را هم بر زبان میراندی، و در برابر پیوستن به معاویه فضیلتهای ما را هم در میان مردم بیان میکردی،
مانند کسی بودی که خداوند بزرگ میفرماید: کارهای شایسته و کارهای بد را به هم آمیختهاند. اما تو که مشمول این آیهی قرآن
میشدی، آن کسی هستی که خداوند در قرآن میفرماید هرگز، [آن گونه که آنها گمان میبرند، نیست] بلکه دستاوردشان چون
[ زنگاری بر دلهاشان نشسته است.). [صفحه ۵۲۳
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *