ازدواج و همسران

همسران امام حسن مجتبی

مورخان آن روز (چه شیعه و چه سنی) با همهی تفحصی که در زندگی ائمهی معصوم علیهمالسلام داشتند و جزئیات زندگی آنان را زیر ذرهبین قرار داده بودند، بیش از هیجده همسر با نام و نشان برای آن بزرگوار ذکر ننمودهاند که از این تعداد، نام پنچ نفر مشخص نیست، بلکه فقط نام قبیلهشان وجود دارد و چند نفر هم کنیز (امولد) بودهاند؛ که در آن روزگار ازدواج با آنان به صورت ملک یمین معمول بوده است، بقیه آنان به ترتیب ذیل عبارتند از:
۱)حفصه دختر عبدالرحمن بن ابیبکر.
۲)زنی از خاندان بنیثقیف.
۳)هند دختر سهیل بن عمرو.
۴)زنی از خاندان علقمه بن زراره.
۵)زنی از قبیلهی عمرو بن ابراهیم منقری.
[صفحه ۳۳۹]
۶)زنی از قبیلهی بنیکلب «بنیکلاب».
۷)زنی از قبیلهی بنیشیبان از خاندان همام بن مره که امام علیهالسلام بعد از ازدواج با این زن خبر یافت، وی همعقیده با خوارج است، آنانی که جنگ نهروان را به راه انداختند، از این رو طلاقش داد و میفرمود: «برای من ناخوشایند بود که پارهای از آتش دوزخ را به بدن خود نزدیک کنم.» [۵۵۵].
۸)خوله دختر منظور بن زیاد فزاری.
۹)اماسحاق دختر طلحه بن عبیدالله تیمی.
۱۰)امبشر دختر ابومسعود عقبه بن عمر انصاری خزرجی که امبشیر هم نامیده شده. [۵۵۶].
۱۱)جعده دختر اشعث بن قیس کندی همان زنی که به امام علیهالسلام زهر خورانید. برخی نام او را «سکینه» و بعضی «شعثا» و برخی دیگر «عایشه» دانستهاند، لیکن صحیحترین و مشهورترین نام «جعده» است، همان گونه که بیشتر چنین نوشتهاند. [۵۵۷].
۱۲)امکلثوم دختر فضل بن عباس بن عبدالمطلب. وی طلاق داده شد و با ابوموسی اشعری ازدواج کرد. [۵۵۸].
۱۳)نفیله (امولد) و یا رمله. او مادر قاسم بن حسن است.
۱۴)زینب دختر سبیع بن عبدالله (برادر جریر بن عبدالله).
۱۵)عایشهی خثعمیه. امام مجتبی علیهالسلام او را در زمان زندگی پدرش علی بن
[صفحه ۳۴۰]
ابیطالب علیهالسلام به همسری گرفت، چون امیرمومنان علیهالسلام به شهادت رسید، آن زن به شماتت و زخم زبان رو به امام حسین علیهالسلام گفت: گوارا باد تو را خلافت.
امام حسن علیهالسلام فرمود: به خاطر شهادت پدرم شماتت میکنی؟ سپس او را طلاق داد و باقی ماندهی مهر وی را با ده هزار درهم دیگر به جهت مخارج زندگیاش برای او فرستاد، وی چون نظر به پولها افکند گفت: متاعی اندک از دوستی که از ما جدا شد و ما را گرفتار فراق خود نمود. [۵۵۹].
۱۶)امرباب دختر امرءالقیس بن عدی تیم.
۱۷)صافیه «امولد». [۵۶۰].
۱۸)شهربانو. [۵۶۱].
با جمعبندیی و نقلهای مختلف پیرامون تعداد همسران آن حضرت، شمار آنان به هیجده نفر میرسد، اینک جای این پرسش است که ۳۸۲ تن دیگر را برای چه بدانها افزودهاند؟!
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *