حوادث، وقایع، هجرت

پایبندی امام حسن (ع) به قرارداد صلح

سلیمان بن صرد خزاعی با جمعی خدمت امام حسن علیه السلام رسید و ضمن ابراز شگفتی از پذیرش صلح، پیشنهاد کرد که قرار
صلح، با معاویه را بر هم زده و مجددا با او جنگ نماید. امام علیه السلام در پاسخ به او و افراد هم عقیدهاش فرمود: قال علیه السلام:
[صفحه ۴۰۵ ] اما بعد، فانکم شیعتنا و أهل مودتنا، و من نعرفه بالنصیحۀ و الصحبۀ و الاستقامۀ لنا، و قد فهمت ما ذکرتم، و لو کنت
بالحزم فی أمر الدنیا و للدنیا أعمل و أنصب، ما کان معاویۀ بأبأس منی بأسا، و أشد شکیمۀ، و لکان رأیی غیر ما رأیتم، و لکنی أشهد
الله و ایاکم أنی لم أرد بما رأیتم الا حقن دمائکم، و اصلاح ذات بینکم، فاتقوا الله و ارضوا بقضاء الله، و سلموا لأمر الله، و الزموا
بیوتکم و کفوا أیدیکم حتی یستریح بر، أو یستراح من فاجر. [ ۶۰۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (اما بعد از حمد و سپاس خداوند،
شما شیعیان ما و اهل مودت مایید. و کسانی هستید که ما آنها را به دلسوزی و رفاقت و پایداری در راهمان میشناسیم. من آنچه را
که برشمردید، دانستم و اگر من در کار دنیا محتاط بوده و برای دنیا کار و تلاش میکردم، معاویه از من قدرتمندتر و پرارادهتر
ولی نظر من، چون رأی شما نیست، بلکه خدا و شما را گواه میگیرم که با ،« که بتواند در بدست آوردن دنیا بر من چیره شود » نبود
انجام آنچه که دیدید، جز آن که خونتان را حفظ کرده و در میانتان اصلاح انجام دهم، قصدی نداشتم. پس از خداوند بترسید و به
قضای الهی رضایت دهید و تسلیم فرمان خدا باشید و در خانههایتان مانده و دست بازدارید، تا نیکان در آرامش مانده و از
ستمگران آسودگی حاصل آید.) و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه السلام در پاسخ به پیشنهاد مسیب بن نجبه برای
شکستن پیمان صلح که پس از پیشنهاد و ارائهی طرح شکستن پیمان با معاویه خطاب به حضرت امام حسن علیه السلام گفت: اکنون
[ چه فکر میکنی؟ و تصمیم نهایی چیست؟. قال علیه السلام: یا مسیب ان الغدر لاخیر فیه و لو أردت لما فعلت. [ ۶۰۸ ]. [صفحه ۴۰۶
امام حسن علیه السلام فرمود: (ای مسیب! در نیرنگ خیری نیست، هر چند اگر اراده هم کنم، هرگز انجام نخواهم داد.) و در حدیث
دیگری آمده است: هنگامی که معاویه در سخنرانیاش گفت: مفاد قرارداد صلح با حسن زیر پای من است. جمعی از شیعیان به امام
علیه السلام مراجعه نموده و درخواست بر هم زدن قرارداد صلح را نمودند. امام علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: ان لکل شیء أجلا
و لکل شیء حسابا (و لعله فتنۀ لکم و متاع الی حین). [ ۶۰۹ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (برای هر چیز سرآمدی و برای هر چیز
[ شاید که آن آزمایشی برای شماست تا بهرهگیری برای مدتی.) [صفحه ۴۰۹ » حسابی است و
صفحه ۲۲۷ از ۳۲۶
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *