آرشیو شهادت

 • خاندان اشعث از پلیدترین خاندان در عداوت و کینه توزی علیه اهل بیت میباشند. شخص اشعث به عنوان عامل نفاق و پنهان، بیشترین نقش را در گردش معادلات صفین به […] 0

  نقش خاندان اشعث در شهادت امام مجتبی

  خاندان اشعث از پلیدترین خاندان در عداوت و کینه توزی علیه اهل بیت میباشند. شخص اشعث به عنوان عامل نفاق و پنهان، بیشترین نقش را در گردش معادلات صفین به […]

  ادامه ...

 • آگاهی امام مجتبی علیه السلام از شهادت خویش در کتاب عجایب و معجزات شگفت انگیز از چهارده معصوم آمده است: روزی حضرت امام حسن علیه السلام به اهل بیت خود […] 0

  آگاهی امام حسن مجتبی علیه السلام از شهادت خویش

  آگاهی امام مجتبی علیه السلام از شهادت خویش در کتاب عجایب و معجزات شگفت انگیز از چهارده معصوم آمده است: روزی حضرت امام حسن علیه السلام به اهل بیت خود […]

  ادامه ...

 • یک عمر غربت دوران شیرین زندگانی امام حسن علیه السلام هشت سال بیشتر به طول نینجامید. با رحلت جان گداز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و در پی […] 0

  یک عمر غربت

  یک عمر غربت دوران شیرین زندگانی امام حسن علیه السلام هشت سال بیشتر به طول نینجامید. با رحلت جان گداز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و در پی […]

  ادامه ...

 • گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر […] 0

  گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار

  گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر […]

  ادامه ...

 • مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […] 0

  کیفیت شهادت امام حسن

  مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […]

  ادامه ...

 • شهادت مظلومانهی سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله پردهی نفاق را از چهرهی کریه معاویه کنار زد؛ پردهی نفاقی که ذوالفقار امیرمومنان علیهالسلام در صحرای صفین قادر […] 0

  انعکاس شهادت امام مجتبی

  شهادت مظلومانهی سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله پردهی نفاق را از چهرهی کریه معاویه کنار زد؛ پردهی نفاقی که ذوالفقار امیرمومنان علیهالسلام در صحرای صفین قادر […]

  ادامه ...

 • صلح آگاهانه از نظر اسلام، جنگ یا صلح هیچ کدام اصالت ندارند و هر کدام که در حفظ کیان اسلامی و پابرجایی کلمه توحید به کار آید، باید اجرا شود. […] 0

  صلح آگاهانه

  صلح آگاهانه از نظر اسلام، جنگ یا صلح هیچ کدام اصالت ندارند و هر کدام که در حفظ کیان اسلامی و پابرجایی کلمه توحید به کار آید، باید اجرا شود. […]

  ادامه ...

 • امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت میگریست. شخصی از آن حضرت پرسید: شما چرا گریه میکنید؟ زیرا نسبتی که شما بارسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم […] 0

  علل گریه ی امام حسن (ع) به هنگام شهادت

  امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت میگریست. شخصی از آن حضرت پرسید: شما چرا گریه میکنید؟ زیرا نسبتی که شما بارسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم […]

  ادامه ...

 • حاکم در مستدرک مینویسد:[صفحه ۳۱۱]«چون امام حسن مجتبی علیهالسلام درگذشت، زنان بنیهاشم یک ماه در سوگ آن حضرت عزاداری و نوحهسرایی نمودند.» [۵۰۵].عبیده بنت نائل از عایشه بنت سعد نقل […] 0

  بنی هاشم در روز رحلت امام حسن

  حاکم در مستدرک مینویسد:[صفحه ۳۱۱]«چون امام حسن مجتبی علیهالسلام درگذشت، زنان بنیهاشم یک ماه در سوگ آن حضرت عزاداری و نوحهسرایی نمودند.» [۵۰۵].عبیده بنت نائل از عایشه بنت سعد نقل […]

  ادامه ...

 • دو برادر؛ دو یار فروتنی همراه با احترام، سیره اجتماعی مردان خداست که یکدیگر را برای رضایت الهی اکرام و احترام می کنند. سرّ این مطلب در آن است که […] 0

  دو برادر دو یار

  دو برادر؛ دو یار فروتنی همراه با احترام، سیره اجتماعی مردان خداست که یکدیگر را برای رضایت الهی اکرام و احترام می کنند. سرّ این مطلب در آن است که […]

  ادامه ...