آرشیو شهادت

 • مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […] 0

  کیفیت شهادت امام حسن

  مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […]

  ادامه ...

 • نهضت الهام بخش قیام امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت وافکار عمومی را بر ضد حکومت […] 0

  نهضت الهام بخش

  نهضت الهام بخش قیام امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت وافکار عمومی را بر ضد حکومت […]

  ادامه ...

 • آشنایی از کوی دوست حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در فرمایشی نورانی، با توصیف صفات نیک یکی از یاران خویش، شیعیان را به پیروی از او تحریک می فرماید: […] 0

  آشنایی از کوی دوست

  آشنایی از کوی دوست حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در فرمایشی نورانی، با توصیف صفات نیک یکی از یاران خویش، شیعیان را به پیروی از او تحریک می فرماید: […]

  ادامه ...

 • نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […] 0

  نام آسمانی

  نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […]

  ادامه ...

 • مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده شیخ کلینی «ره » از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت «جعده » دختر اشعث بن قیس کندی امام حسن علیه […] 0

  مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده

  مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده شیخ کلینی «ره » از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت «جعده » دختر اشعث بن قیس کندی امام حسن علیه […]

  ادامه ...

 • نتیجه بی وفایی دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولناکی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از این درس […] 0

  نتیجه بی وفایی

  نتیجه بی وفایی دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولناکی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از این درس […]

  ادامه ...

 • با اینکه امام به ظاهر در کار حکومت نبود و طرف حساب مردم معاویه بود. و یا اینکه امام در عزل و نصبها دخالتی نداشت، و در امور سیاسی طرف […] 0

  انعکاس و موج شهادت امام حسن

  با اینکه امام به ظاهر در کار حکومت نبود و طرف حساب مردم معاویه بود. و یا اینکه امام در عزل و نصبها دخالتی نداشت، و در امور سیاسی طرف […]

  ادامه ...

 • فضل بن عباس میگوید: قسم به خدا! من در داخل مسجد اموی نشسته بودم، در آن هنگام عبدالله بن عباس که در شام به سر میبرد و خبر شهادت امام […] 0

  عکس العمل معاویه نسبت به شهادت امام حسن

  فضل بن عباس میگوید: قسم به خدا! من در داخل مسجد اموی نشسته بودم، در آن هنگام عبدالله بن عباس که در شام به سر میبرد و خبر شهادت امام […]

  ادامه ...

 • حدیث سنگ و سبو چه دشوار است شرح جان گذار سوختن شمع و چه دنیای غریبی است دنیای پست خاک. آنکه فروغش بیشتر است، سوز و گدازش نیز بیشتر است […] 0

  حدیث سنگ و سبو

  حدیث سنگ و سبو چه دشوار است شرح جان گذار سوختن شمع و چه دنیای غریبی است دنیای پست خاک. آنکه فروغش بیشتر است، سوز و گدازش نیز بیشتر است […]

  ادامه ...

 • اشارهمشهور میان مورخان و علمای مسلمان این است که امام مجتبی علیهالسلام بر اثر زهری که از سوی معاویه بن ابیسفیان توسط جعده به آن حضرت خورانیده شد، در روز […] 0

  شهادت مظلومانه امام مجتبی علیه السلام

  اشارهمشهور میان مورخان و علمای مسلمان این است که امام مجتبی علیهالسلام بر اثر زهری که از سوی معاویه بن ابیسفیان توسط جعده به آن حضرت خورانیده شد، در روز […]

  ادامه ...