آرشیو اخلاق و فضائل

 • امام حسن (ع)، مهربانی با یتیمان محبت و عطابخشی اهل بیت (ع) به ویژه امام حسن مجتبی (ع) زبانزد عام و خاص گردیده بود. او که دارای قلبی پاک و […] 0

  امام حسن (ع)، مهربانی با یتیمان

  امام حسن (ع)، مهربانی با یتیمان محبت و عطابخشی اهل بیت (ع) به ویژه امام حسن مجتبی (ع) زبانزد عام و خاص گردیده بود. او که دارای قلبی پاک و […]

  ادامه ...

 • در نماز او را حالی فوق العاده در مرز از خود بیگانگی بود. در شرح حال او در امر نماز نوشتهاند: آنگاه که به نماز میایستاد از خود بیگانه و […] 0

  امام حسن در نماز

  در نماز او را حالی فوق العاده در مرز از خود بیگانگی بود. در شرح حال او در امر نماز نوشتهاند: آنگاه که به نماز میایستاد از خود بیگانه و […]

  ادامه ...

 • امام همام حسن مجتبی (ع) از زمرهی همین عترت است که اندیشه و رفتار و موضع گیریهایش اسوه بر دیگران میباشد. اندیشههای تابناک و رفتار وی همانند علی (ع) و […] 0

  رفتار امام حسن

  امام همام حسن مجتبی (ع) از زمرهی همین عترت است که اندیشه و رفتار و موضع گیریهایش اسوه بر دیگران میباشد. اندیشههای تابناک و رفتار وی همانند علی (ع) و […]

  ادامه ...

 • اسناد ما نشان میدهند که حسن مایه زینت عرش است و این اصطلاحی است که رسول خدا (ص) درباره او و برادرش به کار برده است. حسنین روزی بر پیامبر […] 0

  امام حسن زین العرش

  اسناد ما نشان میدهند که حسن مایه زینت عرش است و این اصطلاحی است که رسول خدا (ص) درباره او و برادرش به کار برده است. حسنین روزی بر پیامبر […]

  ادامه ...

 • نمونه هایی از کرم و سخاوت امام علیه السلام درباره سخاوت امام علیه السلام روایات زیاد و جالبی نقل شده که برخی از آنها را ذیلا خواهید خواند، و در […] 0

  نمونه هایی از کرم و سخاوت امام علیه السلام

  نمونه هایی از کرم و سخاوت امام علیه السلام درباره سخاوت امام علیه السلام روایات زیاد و جالبی نقل شده که برخی از آنها را ذیلا خواهید خواند، و در […]

  ادامه ...

 • حسن بن علی (ع) از اصحاب کساء است. مساله بدین گونه است که رسول خدا علی (ع) و فاطمه (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) را روزی گرد هم […] 0

  امام حسن از اهل کساء

  حسن بن علی (ع) از اصحاب کساء است. مساله بدین گونه است که رسول خدا علی (ع) و فاطمه (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) را روزی گرد هم […]

  ادامه ...

 • آقای جوانان اهل بهشت در روایات بسیاری نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به امام حسن و امام حسین علیه السلام محبت فراوان داشت […] 0

  آقای جوانان اهل بهشت

  آقای جوانان اهل بهشت در روایات بسیاری نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به امام حسن و امام حسین علیه السلام محبت فراوان داشت […]

  ادامه ...

 • در عین حال او زندگی زاهدانهای داشت. درعین مال داری اسیر مال نشد، و در عین درآمد نسبتا بالا هرگز به آن دل نبست و در راه حفظ و بهرهمندی […] 0

  زهد امام حسن

  در عین حال او زندگی زاهدانهای داشت. درعین مال داری اسیر مال نشد، و در عین درآمد نسبتا بالا هرگز به آن دل نبست و در راه حفظ و بهرهمندی […]

  ادامه ...

 • او را اتصالی است به منبع علم الهی بدان خاطر که امام است و منصبی الهی دارد. خود میفرمود: حق تعالی به حضرت رسول (ص) تعلیم کرد علم حلال و […] 0

  درجه علم و عقل امام حسن

  او را اتصالی است به منبع علم الهی بدان خاطر که امام است و منصبی الهی دارد. خود میفرمود: حق تعالی به حضرت رسول (ص) تعلیم کرد علم حلال و […]

  ادامه ...

 • تواضع امام عظیم است در برابر خلق خدا متواضع بود. از برابر جمعی از فقرا عبور میکرد. آنها سرگرم صرف غذا بودند. امام را به جلوس در کنار خود دعوت […] 0

  نمونهای از تواضع امام حسن

  تواضع امام عظیم است در برابر خلق خدا متواضع بود. از برابر جمعی از فقرا عبور میکرد. آنها سرگرم صرف غذا بودند. امام را به جلوس در کنار خود دعوت […]

  ادامه ...