آرشیو حدیث امام حسن توجه به قیامت

  • گاهی امام علیهالسلام را محزون و اندوهگین میدیدند به طوری که اشکهای چشم امام علیهالسلام بر روی صورتش جاری بود، از آن حضرت میپرسیدند چرا شما محزونید و گریه میکنید […] 0

    حدیث امام حسن توجه به قیامت

    گاهی امام علیهالسلام را محزون و اندوهگین میدیدند به طوری که اشکهای چشم امام علیهالسلام بر روی صورتش جاری بود، از آن حضرت میپرسیدند چرا شما محزونید و گریه میکنید […]

    ادامه ...