آرشیو حدیث امام حسن حکومت و اهل بیت

  • امام مجتبی علیهالسلام در پاسخ به نامهای که معاویه برای آن حضرت فرستاده بود، چنین جواب دادند:«انما هذا الامر لی و الخلافه لی و لاهل بیتی و انها لمحرمه علیک […] 0

    حدیث امام حسن حکومت و اهل بیت

    امام مجتبی علیهالسلام در پاسخ به نامهای که معاویه برای آن حضرت فرستاده بود، چنین جواب دادند:«انما هذا الامر لی و الخلافه لی و لاهل بیتی و انها لمحرمه علیک […]

    ادامه ...