آرشیو خطبه امام حسن (ع) در روز جمل

  • صفحه ۱۸۹ از ۳۲۶در روز جنگ جمل به امیرالمؤمنین علیه السلام خبر رسید که عبدالله بن زبیر در میان سپاه خود خطبهای خواند و در آن به امام علیعلیه السلام […] 0

    خطبه امام حسن (ع) در روز جمل

    صفحه ۱۸۹ از ۳۲۶در روز جنگ جمل به امیرالمؤمنین علیه السلام خبر رسید که عبدالله بن زبیر در میان سپاه خود خطبهای خواند و در آن به امام علیعلیه السلام […]

    ادامه ...