آرشیو صحیفه امام حسن – دعا در طلب مغفرت و برآورده شدن حاجات