آرشیو عایشه از دیدگاه امام حسن (ع)

  • نکوهش از دشمنی عایشه با امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که امام حسن از کوفه به مدینه آمد برخی از زنها آمدند و شهادتپدرش را به او تسلیت گفتند. از جمله: […] 0

    عایشه از دیدگاه امام حسن (ع)

    نکوهش از دشمنی عایشه با امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که امام حسن از کوفه به مدینه آمد برخی از زنها آمدند و شهادتپدرش را به او تسلیت گفتند. از جمله: […]

    ادامه ...