آرشیو عطای بزرگ امام حسن

  • عطای او اندک نبود، بلکه اغلب بزرگ و درشت و در حد رفع حاجت و کمی هم بالاتر بود. عثمان خلیفه سوم که فردی ثروتمند و مالدار بود در مسجد […] 0

    عطای بزرگ امام حسن

    عطای او اندک نبود، بلکه اغلب بزرگ و درشت و در حد رفع حاجت و کمی هم بالاتر بود. عثمان خلیفه سوم که فردی ثروتمند و مالدار بود در مسجد […]

    ادامه ...