آرشیو معجزات و کرامات امام حسن (ع) – بیرون آوردن آب، شیر و عسل از ستون مسجد