آرشیو نفاق معاویه

  • معاویه از روزی که به ظاهر مسلمان شد، نمیتواند ادعا کند یک قدم برای خدا برداشته باشد. معاویه از اسلام به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به حاکمیت بهرههای […] 0

    نفاق معاویه

    معاویه از روزی که به ظاهر مسلمان شد، نمیتواند ادعا کند یک قدم برای خدا برداشته باشد. معاویه از اسلام به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به حاکمیت بهرههای […]

    ادامه ...