آرشیو ویژگی رهبران دینی تدبیر

  • لو کان العقل رجلا لکان الحسن.رسول الله (ص) [۱۰۷].گاهی سخنور برای رساندن یک مطلب معنوی و معقول از یک مثال محسوس بهره میگیرد، تا مقصود خودش را رسا و شیوا […] 0

    ویژگی رهبران دینی تدبیر

    لو کان العقل رجلا لکان الحسن.رسول الله (ص) [۱۰۷].گاهی سخنور برای رساندن یک مطلب معنوی و معقول از یک مثال محسوس بهره میگیرد، تا مقصود خودش را رسا و شیوا […]

    ادامه ...